EXERTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000320458
Numer REGON: 141679927
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-12-23
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2019-02-15
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/9881/19/444]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-12-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141679927 NIP 52229101592010-09-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXERTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-12-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-12-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-05-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. POSTĘPU nr domu 15C kod pocztowy 02-676 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-05-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI -AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.12.2008 R. KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY PL. KONSTYTUCJI 4 LOK. 39 NOTARIUSZ HANNA KACPRZAK -KUCHARSKA, REP. A NR 13651/20082008-12-23 do dziś
2ZMIANA § § 7, 11; TEKST JEDNOLITY Z DN.17.08.2010 -NOTARIUSZ ANDRZEJ KOREWICKI, KN W WARSZAWIE, NR REP. A 4763/20102010-09-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-12-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-12-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁOCZKO2008-12-23 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW MAREK2008-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały490 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.000,00 ZŁ2008-12-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-12-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXERTUS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-26 do dziś
4. Numer KRS0000519926 2014-09-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 220.000,00 ZŁ2014-09-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego270000,00 ZŁ2010-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-12-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2008-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁOCZKO2015-12-01 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW MAREK2015-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-12-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSZTOBRYN2015-12-01 do dziś
2. ImionaBEATA MARIA2015-12-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-12-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURENT SAMOISTNY2015-12-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2008-12-23 do dziś
277 WYNAJEM I DZIERŻAWA2008-12-23 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-05-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-05-22 do dziś
259 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2015-05-22 do dziś
362 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2015-05-22 do dziś
463 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2015-05-22 do dziś
570 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2015-05-22 do dziś
673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-05-22 do dziś
778 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2015-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-19 do dziś
2data złożenia 18.12.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-01-19 do dziś
3data złożenia 18.12.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-01-19 do dziś
4data złożenia 18.12.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-01-19 do dziś
5data złożenia 18.12.2014 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-01-19 do dziś
6data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
7data złożenia 11.02.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-02-15 do dziś
8data złożenia 11.02.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-15 do dziś
9data złożenia 11.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-19 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-01-19 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-01-19 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-01-19 do dziś
5OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-01-19 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-02-15 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-15 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-19 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-01-19 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-01-19 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-01-19 do dziś
5OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-01-19 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-02-15 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-15 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów