„APTEKA W HETMANIE” LUBCZYK & WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000320444
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-12-22
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2024-02-20
Sygnatura akt[RDF/581567/24/695]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2008-12-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEKA W HETMANIE” LUBCZYK & WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2008-12-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-12-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. ZAMOŚĆ gmina M. ZAMOŚĆ miejscowość ZAMOŚĆ2008-12-22 do dziś
2. Adresmiejscowość ZAMOŚĆ ulica OBROŃCÓW POKOJU nr domu 15 kod pocztowy 22-400 poczta ZAMOŚĆ kraj POLSKA 2008-12-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA ZAWARTA 20 LISTOPADA 2008 R.2008-12-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-12-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUBCZYK2008-12-22 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA MAGDALENA2008-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-12-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-12-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-12-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-12-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUBCZYK2008-12-22 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2008-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2008-12-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-12-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-12-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO. DO USTANOWIENIA PROKURY WYMAGANA JEST ZGODA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW, ALE WYPOWIEDZIEĆ PROKURĘ MOŻE KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO.2008-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUBCZYK2008-12-22 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA MAGDALENA2008-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUBCZYK2008-12-22 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2008-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2008-12-22 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2008-12-22 do dziś
321 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2008-12-22 do dziś
421 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2008-12-22 do dziś
547 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-12-22 do dziś
647 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-12-22 do dziś
747 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-12-22 do dziś
856 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2008-12-22 do dziś
956 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2008-12-22 do dziś
1056 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2008-12-22 do dziś
1168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-12-22 do dziś
1268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2008-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-22 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-29 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-20 do dziś
5OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów