DOBRZYKSIEGOWI.PL MARCIN BOJAŁKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000320436
Numer REGON: 141684880
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-12-23
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-09-28
Sygnatura akt[RDF/244044/20/398]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2008-12-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141684880 NIP 10800064702010-08-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRZYKSIEGOWI.PL MARCIN BOJAŁKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA2008-12-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-12-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-11-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WAŁBRZYSKA nr domu 11 nr lokalu 252 kod pocztowy 02-739 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-11-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111.12.2008 R., ASESOR NOTARIALNY ADAM SUCHA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA W WARSZAWIE MICHAŁA WALKOWSKIEGO, REP. A NR 13277/2008.2008-12-23 do dziś
224.02.2011 R., REP. A NR 3388/2011, NOTARIUSZ ADAM SUCHTA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 8 UST.2 ZMIANA § 14 UST.1 24.02.2015 R., REP. A NR 1360/2015, NOTARIUSZ ADAM SUCHTA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA § 7 UST.1 PKT 1 ZMIANA § 8 UST.2 UCHYLA § 12 UST.2 ZMIANA § 14 UST.12015-04-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-12-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOJAŁKOWSKI2008-12-23 do dziś
2. ImionaMARCIN2008-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-04-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-04-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-04-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-12-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2008-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOJAŁKOWSKA2015-04-23 do dziś
2. ImionaKATARZYNA KAROLINA2015-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-04-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-04-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-04-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-04-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-04-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4.000 ZŁ2015-04-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.000 ZŁ2015-04-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-12-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.2008-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOJAŁKOWSKI2008-12-23 do dziś
2. ImionaMARCIN2008-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2008-12-23 do dziś
269 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2015-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2010 okres 11.12.2008 -31.12.20092010-08-18 do dziś
2data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-02 do dziś
3data złożenia 28.09.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-09 do dziś
4data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-04 do dziś
5data złożenia 05.03.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-23 do dziś
6data złożenia 29.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-18 do dziś
7data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
8data złożenia 11.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
9data złożenia 12.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-12 do dziś
10data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
11data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego111.12.2008 -31.12.20092010-08-18 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-08-02 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-10-09 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-09-04 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-23 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-18 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-12 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów