GRUPA4M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000320435
Numer REGON: 141704192
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2018-08-23
Sygnatura akt[RDF/792174/18/672]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA4M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica MARSZAŁKOWSKA nr domu 80 kod pocztowy 00-517 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2008-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuGRUPA4M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ2017-01-05 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2017-01-05 do dziś
3. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. CZECHOWICKA nr domu 57 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2017-01-05 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105-12-2008 R., JAN JODŁOWSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE AKT NOTARIALNY REP A 14092/2008.2008-12-31 do dziś
214-04-2016R., REP. A NR 1697/2016, NOTARIUSZ KRYSTIAN FAMURAT KANCELARIA NOTARIALNA DOROTA KWIATKOWSKA KRYSTIAN FURMAT SPÓŁKA CYWILNA, WPROWADZONO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI UCHYLAJĄC DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI2016-07-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-12-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKI2008-12-31 do dziś
2. ImionaMARCIN PIOTR2008-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH2016-07-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-07-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKA2016-07-18 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2016-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH2016-07-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-07-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport140000,00 ZŁ2008-12-31 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 50.000,00 ZŁOTYCH (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) I DO SUMY ZOBOWIĄZAŃ MIESIĘCZNYCH DO KWOTY 100.000,00 ZŁOTYCH (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH). DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE UPRAWNIONYCH JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 20.000,00 ZŁOTYCH (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) I DO SUMY ZOBOWIĄZAŃ MIESIĘCZNYCH DO KWOTY 50.000,00 ZŁOTYCH (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH). PREZES I WICEPREZES DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE UPRAWNIENI SĄ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ BEZ OGRANICZEŃ.2016-07-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKA2016-07-18 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2016-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymVICE-PREZES2016-07-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-07-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKI2011-09-22 do dziś
2. ImionaMARCIN PIOTR2011-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-09-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2008-12-31 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2008-12-31 do dziś
363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ.2008-12-31 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-12-31 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-12-31 do dziś
677 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2008-12-31 do dziś
770 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2016-07-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-09-22 do dziś
2data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-06 do dziś
3data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-10-10 do dziś
4data złożenia 22.01.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-06-14 do dziś
5data złożenia 22.01.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-14 do dziś
6data złożenia 14.02.2015 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-21 do dziś
7data złożenia 22.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-23 do dziś
8data złożenia 22.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010-31.12.20102011-09-22 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-09-06 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-10-10 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-06-14 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-14 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-21 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-23 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 - 31.12.20112012-09-06 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-06-14 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-14 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-21 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-23 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów