ASTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000320392
Numer REGON: 100618820
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-12-29
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-07-21
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/15805/20/177]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-12-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-12-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-12-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2008-12-29 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica ZBĄSZYŃSKA nr domu 4 kod pocztowy 91-342 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2014-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.12.2008 R. NOTARIUSZ EWA ŚWIEBODA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 10370/20082008-12-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-12-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-12-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMECCANOTECNICA S.P.A.2013-06-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.700 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 170.000,00 ZŁ2013-06-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-06-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego170000,00 ZŁ2008-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-12-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2008-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUSSITA2020-04-21 do dziś
2. ImionaFRANCESCO2020-04-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-04-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-04-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDREONI2015-07-08 do dziś
2. ImionaGIUSEPPE2015-07-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-01-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-12-29 do dziś
233 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2008-12-29 do dziś
333 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2008-12-29 do dziś
433 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2015-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2010 okres 11.12.2008 -31.12.2009 ROK2010-07-26 do dziś
2data złożenia 16.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-24 do dziś
3data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-05 do dziś
4data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-10 do dziś
5data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
6data złożenia 18.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
7data złożenia 16.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
8data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
9data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
10data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
11data złożenia 03.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego111.12.2008 -31.12.2009 ROK2010-07-26 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-24 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-05 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-10 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu111.12.2008 -31.12.2009 ROK2010-07-26 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-24 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-05 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-10 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów