BUS - CAR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000320286
Numer REGON: 260254710
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-04-06
Sygnatura akt[KI.X NS-REJ.KRS/2704/21/458]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUS CAR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat M. KIELCE gmina M. KIELCE miejscowość KIELCE2008-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość KIELCE ulica OSKARA KOLBERGA nr domu 9 kod pocztowy 25-516 poczta KIELCE kraj POLSKA 2012-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBUS - CAR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W NIECHLOWIE2021-04-06 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat GÓROWSKI gmina NIECHLÓW miejscowość NIECHLÓW2021-04-06 do dziś
3. Adresmiejscowość NIECHLÓW ulica UL. SZKOLNA nr domu 23 kod pocztowy 56-215 poczta NIECHLÓW kraj POLSKA 2021-04-06 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.07.2008 R. -REP. A 11720/2008 -NOTARIUSZ JAROSŁAW BECH, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. ŚW. LEONARDA 2.2008-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-12-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIEL2008-12-31 do dziś
2. ImionaANNA DOROTA2008-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ2008-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-12-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIEL2008-12-31 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MARCIN2008-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ2008-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-12-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB PROKURENCI JEDNOOSOBOWO.2008-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIEL2008-12-31 do dziś
2. ImionaANNA DOROTA2008-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2008-12-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy129 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-12-31 do dziś
230 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2008-12-31 do dziś
333 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2008-12-31 do dziś
445 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2008-12-31 do dziś
549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2008-12-31 do dziś
652 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2008-12-31 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-12-31 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2008-12-31 do dziś
979 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2008-12-31 do dziś
1049 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2021-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.10.2010 okres OD DNIA 01.10.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2010-12-15 do dziś
2data złożenia 21.10.2010 okres OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-12-15 do dziś
3data złożenia 21.06.2011 okres OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
4data złożenia 23.09.2013 okres OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2013-12-03 do dziś
5data złożenia 23.09.2013 okres OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-12-03 do dziś
6data złożenia 02.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-02 do dziś
7data złożenia 20.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
8data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
9data złożenia 15.10.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 01.10.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2010-12-15 do dziś
2OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-12-15 do dziś
3OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
4OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2013-12-03 do dziś
5OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-12-03 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-02 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD DNIA 01.10.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2010-12-15 do dziś
2OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-12-15 do dziś
3OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
4OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2013-12-03 do dziś
5OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-12-03 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-02 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów