A & S AGNIESZKA LENARD SYLWIA SŁAWACKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000319871
Numer REGON: 060430484
Numer NIP: 9462569621
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-12-16
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2024-02-20
Sygnatura akt[RDF/581578/24/117]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2008-12-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA & S AGNIESZKA LENARD SYLWIA SŁAWACKA SPÓŁKA JAWNA2008-12-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-12-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2008-12-16 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica INŻYNIERSKA nr domu 8 J kod pocztowy 20-484 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2008-12-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.11.2008 R. 09.12.2008 R. ZMIENIONO § 7.2008-12-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-12-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENARD2008-12-16 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA URSZULA2008-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-12-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-12-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-12-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-12-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁAWACKA2008-12-16 do dziś
2. ImionaSYLWIA AGNIESZKA2008-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-12-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-12-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-12-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-12-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-12-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW.2008-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENARD2008-12-16 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA URSZULA2008-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁAWACKA2008-12-16 do dziś
2. ImionaSYLWIA AGNIESZKA2008-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2008-12-16 do dziś
266 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2008-12-16 do dziś
368 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2008-12-16 do dziś
473 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-12-16 do dziś
582 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2008-12-16 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2008-12-16 do dziś
778 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2008-12-16 do dziś
885 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2008-12-16 do dziś
993 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2008-12-16 do dziś
1095 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2008-12-16 do dziś
1196 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2008-12-16 do dziś
1252 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2008-12-16 do dziś
1349 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2008-12-16 do dziś
1445 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2008-12-16 do dziś
1546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-12-16 do dziś
1647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-12-16 do dziś
1762 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2008-12-16 do dziś
1863 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2008-12-16 do dziś
1965 UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO2008-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-03-15 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-15 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-15 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-15 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-04 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-11 do dziś
10OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów