SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JEDNOŚĆ PRACOWNICZA ROGÓW”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000319826
Numer REGON: 750435504
Numer NIP: 8331001434
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-12-23
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-06-24
Sygnatura akt[RDF/393617/22/736]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2008-12-23 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JEDNOŚĆ PRACOWNICZA ROGÓW”2008-12-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze ARS 372 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SKIERNIEWICACH2008-12-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-12-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat BRZEZIŃSKI gmina ROGÓW miejscowość ROGÓW-WIEŚ2020-12-30 do dziś
2. Adresmiejscowość ROGÓW-WIEŚ ulica UL. AKACJOWA nr domu 12 nr lokalu 12A kod pocztowy 95-063 poczta ROGÓW kraj POLSKA 2020-12-30 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSPOLDZIELNIA.MIESZKANIOWA.JPR@GMAIL.COM2021-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu110.05.1994 R.UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA ZATWIERDZONO STATUT SPÓŁDZIELNI2008-12-23 do dziś
223.05.2021R. ZMIENIONO CAŁOŚĆ STATUTU2021-07-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2008-12-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-12-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2008-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoZIÓŁEK2016-03-31 do dziś
2. ImionaMAREK2016-03-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-03-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2016-03-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-03-31 do dziś
21. NazwiskoPROKOPCZYK2016-03-31 do dziś
2. ImionaANITA2016-03-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-03-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2016-03-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-03-31 do dziś
31. NazwiskoMARCINIAK2016-03-31 do dziś
2. ImionaROBERT2016-03-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-03-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ2016-03-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2008-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWIECKA2021-07-13 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2021-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDA2021-07-13 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2021-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaREDLEWSKA2021-07-13 do dziś
2. ImionaKAMILA2021-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-13 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIECHOTA2021-07-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ2021-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-12-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy181 10 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2020-12-30 do dziś
281 29 POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2020-12-30 do dziś
381 30 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2020-12-30 do dziś
441 20 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
2data złożenia 04.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-04 do dziś
3data złożenia 04.09.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-09-04 do dziś
4data złożenia 04.09.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-09-04 do dziś
5data złożenia 04.09.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-09-04 do dziś
6data złożenia 06.09.2019 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-09-06 do dziś
7data złożenia 06.09.2019 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-09-06 do dziś
8data złożenia 06.09.2019 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112019-09-06 do dziś
9data złożenia 06.09.2019 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102019-09-06 do dziś
10data złożenia 06.09.2019 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092019-09-06 do dziś
11data złożenia 26.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
12data złożenia 16.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
13data złożenia 24.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-04 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-09-04 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-09-04 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-09-04 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-09-06 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-09-06 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112019-09-06 do dziś
9OD 01.01.2010 DO 31.12.20102019-09-06 do dziś
10OD 01.01.2009 DO 31.12.20092019-09-06 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów