ASTECOMA TOMASZ ZJAWIN MARIUSZ MICHALSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000319583
Numer REGON: 241078159
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-12-12
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-07-03
Sygnatura akt[RDF/218085/20/149]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2008-12-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTECOMA TOMASZ ZJAWIN MARIUSZ MICHALSKI SPÓŁKA JAWNA2008-12-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-12-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE2008-12-12 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica METALOWCÓW nr domu 6 kod pocztowy 44-109 poczta GLIWICE 9 kraj POLSKA 2008-12-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112.11.2008 R. 01.12.2008 R. ZMIENIONO: PAR. 42008-12-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-12-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZJAWIN2008-12-12 do dziś
2. ImionaTOMASZ SZYMON2008-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-12-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-12-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-12-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-12-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKI2008-12-12 do dziś
2. ImionaMARIUSZ KAROL2008-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-12-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-12-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-12-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-12-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-12-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2008-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZJAWIN2008-12-12 do dziś
2. ImionaTOMASZ SZYMON2008-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKI2008-12-12 do dziś
2. ImionaMARIUSZ KAROL2008-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy127 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2008-12-12 do dziś
233 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2008-12-12 do dziś
333 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2008-12-12 do dziś
433 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2008-12-12 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2008-12-12 do dziś
662 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2008-12-12 do dziś
774 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2008-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-02 do dziś
2OD 01.01.2008 DO 31.12.20082020-07-03 do dziś
3OD 01.01.2009 DO 31.12.20092020-07-03 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102020-07-03 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-07-03 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-07-03 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-07-03 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112020-07-03 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122020-07-03 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132020-07-03 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-07-03 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 03.07.20202020-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów