BUMERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000319321
Numer REGON: 180388272
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-12-09
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-05-31
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/5263/21/691]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-12-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUMERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-12-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-12-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZOWSKI gmina TYCZYN miejscowość TYCZYN2011-07-12 do dziś
2. Adresmiejscowość TYCZYN ulica LAUROWA nr domu 23 kod pocztowy 36-020 poczta TYCZYN kraj POLSKA 2011-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.11.2008 R. REP. A NR 12797/2008, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, NOTARIUSZ BOGDAN CZERWONKA2008-12-09 do dziś
201.07.2011 R. REPERTORIUM A NR 6247/2011, KANCELARIA NOTRIALNA BOHDAN ROJOWSKI NOTARIUSZ BOGDAN CZERWONKA NOTARIUSZ S.C., 35-032 RZESZÓW, UL. ZAMKOWA 9 ZMANA § 2 UMOWY SPÓŁKI2011-07-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-12-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-12-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOPPENAUER2008-12-09 do dziś
2. ImionaPIOTR2008-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000 ZŁ2008-12-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-12-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁODZIEŃ2008-12-09 do dziś
2. ImionaJANUSZ2008-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ2008-12-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-12-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-12-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-12-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. ZARZĄD PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. 2. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. 3. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY TO UCHWAŁY ZARZĄDU ZAPADAJĄ ZWYKŁĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW. W PRZYPADKU RÓWNEJ LICZBY GŁOSÓW ROZSTRZYGA GŁOS PREZESA ZARZĄDU. 4. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2008-12-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOPPENAUER2008-12-09 do dziś
2. ImionaPIOTR2008-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-12-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy131 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2008-12-09 do dziś
243 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2008-12-09 do dziś
343 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2008-12-09 do dziś
431 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2008-12-09 do dziś
546 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2008-12-09 do dziś
646 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2008-12-09 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2008-12-09 do dziś
852 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2008-12-09 do dziś
931 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2021-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-11 do dziś
2data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-25 do dziś
3data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
4data złożenia 22.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-18 do dziś
5data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-27 do dziś
6data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
7data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
8data złożenia 08.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
9data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
10data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
11data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-11 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-25 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-06-18 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-27 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-11 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-25 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-06-18 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-27 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów