GLOBAL - TRADERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000319130
Numer REGON: 141689950
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-12-30
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-07-03
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/34653/20/721]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-12-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141689950 NIP 10800082562010-09-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGLOBAL -TRADERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-01-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-12-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-07-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica WIEJSKA nr domu 16 nr lokalu 9 kod pocztowy 00-490 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.08.2008 R., NOTARIUSZ WALDEMAR M. ADAMUS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. PATRIOTÓW 77, 04-950 WARSZAWA, REP. A NR 3076/2008 ORAZ AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.10.2008 R., NOTARIUSZ WALDEMAR M. ADAMUS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 3665/2008 -ZMIANA BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI W CAŁOŚCI ORAZ AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.12.2008 R., NOTARIUSZ WALDEMAR M. ADAMUS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 4818/2008 -ZMIANA BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI W CAŁOŚCI2008-12-30 do dziś
216.11.2009 R. REPERTORIUM A NR 2784/2009, SŁAWOMIR NAMIELSKI -NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI.2010-01-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-12-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-12-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCORMOSTAN TRADING LIMITED2010-01-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000,00 ZŁ2020-07-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-01-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOKORA2010-01-19 do dziś
2. ImionaTOMASZ WALDEMAR2010-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 /DWADZIEŚCIA/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.000 /DZIESIĘĆ TYSIĘCY/ ZŁOTYCH.2010-01-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-01-19 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAUMOWICZ2020-07-03 do dziś
2. ImionaEDYTA KATARZYNA2020-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały56 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.000,00 ZŁ2020-07-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-12-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2010-01-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAUMOWICZ2010-01-19 do dziś
2. ImionaEDYTA KATARZYNA2010-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-01-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2010-01-19 do dziś
246 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2010-01-19 do dziś
346 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2010-01-19 do dziś
446 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-01-19 do dziś
546 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2010-01-19 do dziś
646 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-01-19 do dziś
746 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2010-01-19 do dziś
846 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-01-19 do dziś
946 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2017-06-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2017-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.08.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-10 do dziś
2data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-05 do dziś
3data złożenia 09.05.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-06-23 do dziś
4data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
5data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-20 do dziś
6data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-07-21 do dziś
7data złożenia 31.08.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-09-21 do dziś
8data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-09-22 do dziś
9data złożenia 04.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 -31.12.20092010-09-10 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-09-05 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-06-23 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-20 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-07-21 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-09-21 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-09-22 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-06-23 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-20 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-07-21 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-09-21 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-09-22 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów