„BONA-TOURS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000319086
Numer REGON: 141700024
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-12-08
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-10-03
Sygnatura akt[RDF/247816/20/534]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-12-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BONA-TOURS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-12-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-12-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-12-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KOWALCZYKA nr domu 16 nr lokalu 217 kod pocztowy 03-193 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2008-12-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.10.2008 R. -ANNA JABŁOŃSKA -NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A -6090/2008.2008-12-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-12-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-12-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHANSZKE2008-12-08 do dziś
2. ImionaNADZIEJA2008-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH2008-12-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-12-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHANSZKE2008-12-08 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2008-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH2008-12-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-12-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2008-12-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2008-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHANSZKE2008-12-08 do dziś
2. ImionaNADZIEJA2008-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-12-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-12-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHANSZKE2008-12-08 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2008-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2008-12-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy179 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2008-12-08 do dziś
279 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2008-12-08 do dziś
379 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2008-12-08 do dziś
479 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH2008-12-08 do dziś
579 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2008-12-08 do dziś
679 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2010 okres ZA ROK 20092010-07-08 do dziś
2data złożenia 29.12.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-02-21 do dziś
3data złożenia 29.12.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-02-21 do dziś
4data złożenia 29.12.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-02-21 do dziś
5data złożenia 29.12.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-21 do dziś
6data złożenia 06.03.2017 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-04-12 do dziś
7data złożenia 06.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-12 do dziś
8data złożenia 06.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-12 do dziś
9data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
10data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
11data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
12data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA ROK 20092010-07-08 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-02-21 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-02-21 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-02-21 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-21 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-04-12 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-12 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-12 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA ROK 20092010-07-08 do dziś
2OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-02-21 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-02-21 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-02-21 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-02-21 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-21 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-12 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-12 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów