ŁUŻYCKA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000318755
Numer REGON: 220112881
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-28
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2020-10-28
Sygnatura akt[RDF/267932/20/663]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa-akcyjna2008-12-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaŁUŻYCKA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI2017-11-28 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-12-01 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2008-12-01 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica ŁUŻYCKA nr domu 6 kod pocztowy 81-537 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2008-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 14.10.2008 R. PRZEZ NOTARIUSZA WIESŁAWĘ RYDZKOWSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDYNI, REP. A NR 7210/2008 AKT NOT. Z TEJ SAMEJ KANCELARII REP. A NR 193/08 Z DN. 24.11.08 ZMIENIONO PAR. 2 STATUTU I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2008-12-01 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.01.2009 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOT. W.RYDZKOWSKĄ W KACELARII NOTARIALNEJ W GDYNI, REP. A NR 34/2009 ZMIENIONO PAR. 9.6, PAR. 6.2, PRA.12.1 ORAZ PAR. 15.3 DODANO PAR. 6.6 UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI2009-02-09 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.08.2014R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOT. MARCINA RYDZKOWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU REP. A NR 5263/2014 ZMIENIONO PAR. 6.1, PAR. 6.2, PAR. 6.6, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI2015-02-04 do dziś
4DNIA 11.01.2017R., REP. A NR 310/2017, NOTARIUSZ MARCIN RYDZKOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU, ZMIENIONO PAR.6.1, PAR.6.2, PAR.6.6, TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.2017-09-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-12-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2008-12-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePODMIOT POWSTAŁ W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA ALLCON INVESTMENT PROPERTIES SP. O.O. W OPARCIU O UCHWAŁĘ PODJĘTĄ PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW DNIA 14.10.2008 R., ZAPROTOKOŁOWANĄ PRZEZ NOT. WIESŁAWĘ RYDZKOWSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDYNI, REP. A NR 7210/20082008-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaALLCON INVESTMENT PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-12-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2008-12-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000242184 2008-12-01 do dziś
5. Numer REGON2201128812008-12-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2205524912008-12-01 do dziś
4. Numer KRS0000299096 2008-12-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego224776,00 ZŁ2017-09-08 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji2247762017-09-08 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2017-09-08 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego224776,00 ZŁ2017-09-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2008-12-01 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii502009-02-09 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2008-12-01 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2009-02-09 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii2247262017-09-08 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane577.800 AKCJI IMIENNYCH SERII B JEST UPRZYWILEJOWANYCH W TEN SPOSÓB, IŻ PRZYZNAJĄ ONE UPRAWNIONEMU DYWIDENDĘ, STANOWIĄCĄ DWUKROTNOŚĆ DYWIDENDY PRZEZNACZONEJ DO WYPŁATY AKCJONARIUSZOM UPRAWNIONYM Z AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH, PRZY JEDNOCZESNYM WYŁĄCZENIU W STOSUNKU DO NICH PRAWA GŁOSU (AKCJE NIEME)2015-02-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2008-12-01 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2008-12-01 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-12-01 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-12-01 do dziś
549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2008-12-01 do dziś
652 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2008-12-01 do dziś
764 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-12-01 do dziś
866 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2008-12-01 do dziś
968 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2008-12-01 do dziś
1070 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2008-12-01 do dziś
1171 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-12-01 do dziś
1223 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2008-12-01 do dziś
1373 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-12-01 do dziś
1474 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2008-12-01 do dziś
1577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2008-12-01 do dziś
1678 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2008-12-01 do dziś
1781 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2008-12-01 do dziś
1882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2008-12-01 do dziś
1933 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2008-12-01 do dziś
2035 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2008-12-01 do dziś
2137 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2008-12-01 do dziś
2238 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2008-12-01 do dziś
2339 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2008-12-01 do dziś
2441 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-12-01 do dziś
2542 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2008-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008 -30.11.2008; 1.12.2008 -31.12.20082009-07-30 do dziś
2data złożenia 08.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-14 do dziś
3data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
4data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-09 do dziś
5data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-26 do dziś
6data złożenia 04.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
7data złożenia 22.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
8data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
9data złożenia 18.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
10data złożenia 02.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
11data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
12data złożenia 28.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-28 do dziś
13data złożenia 28.10.2020 okres OD 01.01.2020 DO 07.09.20202020-10-28 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.12.2008 -31.12.20082009-07-30 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-14 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-09 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-26 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -30.11.2008; 1.12.2008 -31.12.20082009-07-30 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-14 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-09 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-26 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-28 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 07.09.20202020-10-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 -30.11.2008; 1.12.2008 -31.12.20082009-07-30 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-14 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-09 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-28 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 07.09.20202020-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji02.11.2017R. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI, KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 2 LISTOPADA 2017R. I ZOSTAŁO ZAPROTOKOŁOWANE AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 14859/2017 NOTARIUSZA MARCINA RYDZKOWSKIEGO W GDAŃSKU, 02.11.20172017-11-28 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2017-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJ2017-11-28 do dziś
2. ImionaJERZY MARIA2017-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności02.11.2017R. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI, KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 2 LISTOPADA 2017R. I ZOSTAŁO ZAPROTOKOŁOWANE AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 14859/2017 NOTARIUSZA MARCINA RYDZKOWSKIEGO W GDAŃSKU, 02.11.20172017-11-28 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2017-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów