„BONUM” BUCZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000318681
Numer REGON: 301024890
Numer NIP: 7792349809
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-12-04
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2011-02-08
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/868/11/946]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2008-12-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BONUM” BUCZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI2011-02-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-12-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2008-12-04 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica JELENIOGÓRSKA nr domu 16 kod pocztowy 60-179 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2008-12-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118 LISTOPADA 2008 R.2008-12-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-12-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOBIELA2008-12-04 do dziś
2. ImionaMICHAŁ PAWEŁ2008-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2008-12-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-12-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTKOWIAK2008-12-04 do dziś
2. ImionaFILIP TOMASZ2008-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2008-12-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-12-04 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUCZKOWSKI2008-12-04 do dziś
2. ImionaALEKSANDER PIOTR2008-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-12-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-12-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-12-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-12-04 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUCZKOWSKI2008-12-04 do dziś
2. ImionaADAM2008-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2008-12-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-12-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-12-04 do dziś
245 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-12-04 do dziś
345 4 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2008-12-04 do dziś
446 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2008-12-04 do dziś
546 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2008-12-04 do dziś
646 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2008-12-04 do dziś
746 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2008-12-04 do dziś
846 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2008-12-04 do dziś
947 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-12-04 do dziś
1047 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2008-12-04 do dziś
1149 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2008-12-04 do dziś
1241 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-12-04 do dziś
1352 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2008-12-04 do dziś
1468 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-12-04 do dziś
1568 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-12-04 do dziś
1668 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2008-12-04 do dziś
1771 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2008-12-04 do dziś
1872 2 REKLAMA2008-12-04 do dziś
1974 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2008-12-04 do dziś
2042 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2008-12-04 do dziś
2143 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2008-12-04 do dziś
2243 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2008-12-04 do dziś
2343 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2008-12-04 do dziś
2443 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2008-12-04 do dziś
2545 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-12-04 do dziś
2645 2 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacje o otwarciu likwidacji17.12.2010 R., UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 17/12/10 W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI „BONUM” BUCZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA I PRZEPROWADZENIU LIKWIDACJI2011-02-08 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO2011-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOBIELA2011-02-08 do dziś
2. ImionaMICHAŁ PAWEŁ2011-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTKOWIAK2011-02-08 do dziś
2. ImionaFILIP TOMASZ2011-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUCZKOWSKI2011-02-08 do dziś
2. ImionaALEKSANDER PIOTR2011-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-08 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUCZKOWSKI2011-02-08 do dziś
2. ImionaADAM2011-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności17.12.2010 R., UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 17/12/10 W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI „BONUM” BUCZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA I PRZEPROWADZENIU LIKWIDACJI2011-02-08 do dziś
2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2011-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów