TAN-VIET INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000318068
Numer REGON: 190928068
Numer NIP: 5831021906
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-12-01
Ostatni wpis Nr wpisu65Data dokonania wpisu2024-01-19
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/22661/23/100]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2008-12-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 190928068 NIP 58310219062009-03-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAN-VIET INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA2012-02-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-12-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina PRUSZCZ GDAŃSKI miejscowość ŁĘGOWO2008-12-01 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁĘGOWO ulica MARCO POLO nr domu 9 kod pocztowy 83-031 poczta ŁĘGOWO kraj POLSKA 2008-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuTAN VIET INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W HAWANIE2008-12-01 do dziś
2. Siedzibakraj KUBA miejscowość HAWANA2008-12-01 do dziś
3. Adresmiejscowość HAWANA ulica CALLE 5TA nr domu 9616 nr lokalu 96A Y 98 kod pocztowy 11600 poczta HAWANA kraj KUBA 2008-12-01 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY Z DNIA 25 SIERPNIA 2008 R. REP. A NR 10337/2008, NOTARIUSZ JAN SKWARLIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL. GARNCARSKIEJ 4/6 M.4. AKT NOTARIALNY Z DNIA 07 LISTOPADA 2008 R. REP. A NR 13827/2008 NOTARIUSZ JAN SKWARLIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU UL. GARNCARSKA 4/6 M.4 80-894 GDAŃSK; ZMIANA PAR. 7; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2008-12-01 do dziś
227-01-2012 REPERTORIUM A NR 222/2012 NOTARIUSZ RAFAŁ KAPKOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ KAPKOWSKI, UL. TARG DRZEWNY 12/14, 80-886 GDAŃSK. ZMIENIONO § 1, § 21 UST. 4 STATUTU2012-02-13 do dziś
310.04.2012; REPERTORIUM A NR 1228/2012; NOTARIUSZ RAFAŁ KAPKOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ KAPKOWSKI UL. TARG DRZEWNY 12/14, 80-886 GDAŃSK; ZMIENIONO § 21 UST. 4 STATUTU2012-04-16 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.10.2013R, REPERTORIUM A NUMER 5565/2013, SPORZĄDZONY PRZEZ RAFAŁA KAPKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ KAPKOWSKI UL. GARNCARSKA 10/16C LOK.3, 80-894 GDAŃSK ZMIANIE ULEGŁY: §13 STATUTU SPÓŁKI, W TEN SPOSÓB, ŻE PO USTĘPIE 5 DODANO USTĘP 6 §21 STATUTU SPÓŁKI, W TEN SPOSÓB, ŻE PO USTĘPIE 5 DODANO USTĘPY 5A, 5B, 5C2013-12-11 do dziś
513.04.2015 R., REPERTORIUM A NR 1492/2015, NOTARIUSZ RAFAŁ KAPKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ KAPKOWSKI ZMIENIONO §7 STATUTU SPÓŁKI2015-04-29 do dziś
630.12.2015 R., REPERTORIUM A NR 6347/2015, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA RAFAŁA KAPKOWSKIEGO, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU PRZY UL. GARNCARSKIEJ 10/16C LOK.3; ZMIANA DOTYCZY §8 UST.1 STATUTU; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI2016-01-25 do dziś
7AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 STYCZNIA 2021 ROKU, REP. A 587/2021 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA W GDAŃSKU PANA DOKTORA RAFAŁA KAPKOWSKIEGO DODANO POSTANOWIENIE UST. W PARAGRAFIE 13 STATUTU.2021-02-22 do dziś
817.10.2023 R., REPERTORIUM A NR 4985/2023, NOTARIUSZ JACEK POLAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIENIONO §8 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.2023-11-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-12-01 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2008-12-01 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2008-12-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2008-12-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleTAN VIET INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA „TAN VIET INTERNATIONAL LTD.” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ, W TRYBIE ART. 551 PAR. 1 K.S.H. NA PODSATWIE UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 25 SIERPNIA 2008 R., REP. A NR 10337/2008 NOTARIUSZA JANA SKWARLIŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY ULICY GARNCARSKIEJ 4/6 M/4.2008-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„TAN VIET INTERNATIONAL LTD.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-12-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2008-12-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000118123 2008-12-01 do dziś
5. Numer REGON1909280682008-12-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCERIOTI HOLDING SOCIETE ANONYME2023-11-24 do dziś
6. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2024-01-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10644582,00 ZŁ2023-11-24 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji106445822023-11-24 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2016-01-25 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego10644582,00 ZŁ2023-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2008-12-01 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane3.013.202 IMIENNE AKCJE SERII A SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ TEJ SERII PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU2008-12-01 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2008-12-01 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii106445822023-11-24 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane5.126.040 (PIĘĆ MILIONÓW STO DWADZIEŚCIA SZEŚĆ TYSIĘCY CZTERDZIEŚCI), AKCJE UPRZYWILEJOWANE W ZAKRESIE PRAWA GŁOSU2023-11-24 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2008-12-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-12-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLE2018-03-14 do dziś
2. ImionaVAN NHUNG2018-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-03-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZYGELSKA2017-04-19 do dziś
2. ImionaHANNA BEATA2017-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-04-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLE THI2008-12-01 do dziś
2. ImionaANH PHUONG2008-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-04-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NARDZORCZA2008-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoTAO2008-12-01 do dziś
2. ImionaNGOC TU2008-12-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-12-01 do dziś
21. NazwiskoMOSEK2008-12-01 do dziś
2. ImionaJERZY2008-12-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-12-01 do dziś
31. NazwiskoZARĘBSKI2008-12-01 do dziś
2. ImionaJAN STANISŁAW2008-12-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoTAO2018-03-14 do dziś
2. ImionaNGOC THANH2018-03-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-03-14 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM2018-03-14 do dziś
21. NazwiskoHRYCIUK NGUYEN2022-12-12 do dziś
2. ImionaANNA2022-12-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-12-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM2022-12-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-12-01 do dziś
268 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2008-12-01 do dziś
377 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2008-12-01 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-12-01 do dziś
546 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2015-04-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-04-29 do dziś
246 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2015-04-29 do dziś
346 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-04-29 do dziś
462 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2015-04-29 do dziś
582 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2015-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-07 do dziś
2data złożenia 15.09.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-23 do dziś
3data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-14 do dziś
4data złożenia 21.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-27 do dziś
5data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-18 do dziś
6data złożenia 23.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.2011 R.2012-05-28 do dziś
7data złożenia 27.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
8data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-23 do dziś
9data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
10data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
11data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
12data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
13data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-01 do dziś
14data złożenia 20.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-20 do dziś
15data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
16data złożenia 16.11.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-16 do dziś
17data złożenia 06.10.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-06 do dziś
18data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
19data złożenia 13.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
20data złożenia 20.10.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-20 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2008 -31.12.20082009-07-07 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-09-23 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-07-14 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-05-27 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-07-18 do dziś
601.01.2011 -31.12.2011 R.2012-05-28 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-01 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-20 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-16 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-06 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.20082009-07-07 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-09-23 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-07-14 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-05-27 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-07-18 do dziś
601.01.2011 -31.12.2011 R.2012-05-28 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-01 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-20 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-16 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-06 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 -31.12.20082009-07-07 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-09-23 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-07-14 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-05-27 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-07-18 do dziś
601.01.2011 -31.12.2011 R.2012-05-28 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-01 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-20 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-16 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-06 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2016-06-01 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaUCHWAŁA NR 1/05/2016 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY TAN-VIET INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 17.05.2016 R. W SPRAWIE POŁĄCZENIA TAN-VIET INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ „ORI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA RAFAŁA KAPKOWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU, REPERTORIUM A NR 2309/2016 Z UWAGI NA FAKT, IŻ SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, POŁĄCZENIE ZOSTAŁO PRZEPROWADZONE STOSOWNIE DO ART.515 §1 K.S.H. ORAZ ART.516§6 W ZW. Z ART.516 §1 I 5 K.S.H. TJ: BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, BEZ WYDAWANIA AKCJI SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, BEZ OKREŚLENIA STOSUNKU WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, BEZ OKREŚLENIA ZASAD DOTYCZĄCYCH PRZYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ, BEZ OKREŚLANIA DNIA OD KTÓREGO AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ WYDANE WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, BEZ PODDANIA PLANU POŁĄCZENIA BADANIU PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA, BEZ SPORZĄDZANIA PRZEZ ZARZĄDY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK SPRAWOZDAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART.501 K.S.H., POŁĄCZENIE NASTĘPUJE W TRYCIE ART.492 §1 PKT 1 K.S.H. PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ.2016-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów