EMPLOYER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000318061
Numer REGON: 300992386
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-11-28
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-09-10
Sygnatura akt[RDF/328954/21/531]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2008-11-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPLOYER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA2008-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-11-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2017-12-13 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. MARCELIŃSKA nr domu 92 kod pocztowy 60-324 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2017-12-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ AKT NOTARIALNY Z DNIA 5 LISTOPADA 2008 ROKU, ZAWARTY PRZED NOTARIUSZEM MACIEJEM CELICHOWSKIM, W KANCELARII NOTARIALNEJ SPÓŁKA CYWILNA DOROTA CELICHOWSKA, MACIEJ CELICHOWSKI WIOLETTA MAJCHRZAK NOTARIUSZE, PRZY ULICY SZKOLNEJ 5/16 W POZNANIU, REP. A NR 20771/2008.2008-11-28 do dziś
213.07.2011 R., NOTARIUSZ ALEKSANDRA BŁAŻEJCZAK-ŻDŻARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 3284/2011 ZMIENIONO PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI2011-07-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-11-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWSKI2008-11-28 do dziś
2. ImionaMARIUSZ GRZEGORZ2008-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-11-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-11-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-11-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-11-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-11-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2008-11-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej7.200,00 ZŁ2008-11-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego7.200,00 ZŁ2008-11-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2008-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego7.200,00 ZŁ2008-11-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2008-11-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYSTEK2008-11-28 do dziś
2. ImionaMARCIN PIOTR2008-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-11-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-11-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-11-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-11-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-11-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2008-11-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.800,00 ZŁ2008-11-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.800,00 ZŁ2008-11-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2008-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.800,00 ZŁ2008-11-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2008-11-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEMPLOYER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3004388562008-11-28 do dziś
4. Numer KRS0000268504 2008-11-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2008-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-11-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ2008-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEMPLOYER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3004388562008-11-28 do dziś
4. Numer KRS0000268504 2008-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2008-11-28 do dziś
246 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2008-11-28 do dziś
371 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2008-11-28 do dziś
471 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-11-28 do dziś
546 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2008-11-28 do dziś
646 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2008-11-28 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-11-28 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-11-28 do dziś
968 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2008-11-28 do dziś
1068 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2008-11-28 do dziś
1185 59 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-11-28 do dziś
1278 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2008-11-28 do dziś
1363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2008-11-28 do dziś
1463 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-11-28 do dziś
1543 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2008-11-28 do dziś
1649 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2008-11-28 do dziś
1749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2008-11-28 do dziś
1877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2008-11-28 do dziś
1977 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-11-28 do dziś
2077 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2008-11-28 do dziś
2181 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2008-11-28 do dziś
2246 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2008-11-28 do dziś
2378 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2008-11-28 do dziś
2446 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2008-11-28 do dziś
2547 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-11-28 do dziś
2647 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2008-11-28 do dziś
2770 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2008-11-28 do dziś
2822 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2008-11-28 do dziś
2933 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2008-11-28 do dziś
3082 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2008-11-28 do dziś
3152 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2008-11-28 do dziś
3252 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2008-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-07-26 do dziś
2data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
3data złożenia 21.04.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-05-08 do dziś
4data złożenia 21.04.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-05-08 do dziś
5data złożenia 21.04.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-08 do dziś
6data złożenia 21.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-08 do dziś
7data złożenia 29.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
8data złożenia 31.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-13 do dziś
9data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
10data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
11data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
12data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
13data złożenia 10.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-09-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-07-26 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-05-08 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-05-08 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-08 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-08 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-13 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów