„A, B, C ...” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000317972
Numer REGON: 008310154
Numer NIP: 8821822546
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-11-21
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-08-27
Sygnatura akt[RDF/559226/23/996]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-11-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 008310154 NIP 88218225462008-11-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A, B, C...” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-11-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 406 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU I WYDZIAŁ CYWILNY2008-11-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-11-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2015-09-08 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica AL. GRUNWALDZKA nr domu 211 kod pocztowy 80-001 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2015-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.08.1989 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM LIDIĄ BARYCKĄ Z PAŃSTWOWEGO BIURA NOTARIALNEGO W ŚWIDNICY, REP. A NR 781/1989. AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.03.2008 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM ZOFIĄ PĘKAŁĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W DZIERŻONIOWIE, REP. A NR 2096/2008 ZMIENIONO: §§ 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, DODANO § 12A, 15A, 18A, SKREŚLONO § 22, 23 UMOWY SPÓŁKI.2008-11-21 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 6 SIERPNIA 2015 R.SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ ZOFIĘ PĘKAŁĘ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W DZIERŻONIOWIE, RYNEK 18, REPERTORIUM A NR 3557/2015. ZMIENIONO §3,§5,§7,§10,§10A,§10B,§12,§12A UST.1,§15 UST.6 WYKREŚLONO §11 UMOWY SPÓŁKI ORAZ UCHYLONO TEKST JEDNOLITY.2015-09-08 do dziś
301.02.2021R., REP. A 461/2021, NOTARIUSZ BARTOSZ PILARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W SPOCIE, AL. NIPODLEGŁOŚCI 723/3, ZMIANA §52021-03-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-11-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-11-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRESZKA2015-09-08 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JAKUB2015-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.500,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET)2015-09-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-09-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYŃSKI2021-03-12 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2021-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 500,00 ZŁ.2023-02-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-03-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego51000,00 ZŁ2008-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1250,00 ZŁ2008-11-21 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-11-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-09-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYŃSKI2019-08-14 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2019-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-08-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRESZKA2015-09-08 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JAKUB2015-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-08-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2008-11-21 do dziś
247 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-09-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-09-08 do dziś
249 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2015-09-08 do dziś
368 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-09-08 do dziś
474 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2015-09-08 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-09-08 do dziś
643 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-09-08 do dziś
731 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2021-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
2data złożenia 24.12.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-03-24 do dziś
3data złożenia 01.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-01 do dziś
4data złożenia 31.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-31 do dziś
5data złożenia 20.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-20 do dziś
6data złożenia 15.03.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-03-15 do dziś
7data złożenia 15.03.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-15 do dziś
8data złożenia 27.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-03-24 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-01 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-31 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-20 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-03-15 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-15 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-03-24 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-01 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-31 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-20 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-03-15 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-15 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów