LABORATOIRES EXPANSCIENCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000317804
Numer REGON: 141657759
Numer NIP: 5272590053
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-11-18
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-06-27
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/24442/23/799]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-11-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141657759 NIP 52725900532009-01-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATOIRES EXPANSCIENCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-11-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-11-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-11-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ŻELAZNA nr domu 67 nr lokalu 78 kod pocztowy 00-871 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2009-01-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.11.2008 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA BARTOSIEWICZ -WLAZŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ NR 55/73 LOKAL 33, REP. A NR 23096/20082008-11-18 do dziś
210.05.2023 R., REP. A NR 6411/2023, NOTARIUSZ PAWEŁ SAWICKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. ŁUCKIEJ 20 LOKAL 23, 00-845 WARSZAWA, ZMIANA § 6 UST. 1 I 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2023-06-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-11-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-11-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXPANSCIENCE2008-11-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały13.000 (SŁOWNIE: TRZYNAŚCIE TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH 00/100) KAŻDY I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 13.000.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: TRZYNAŚCIE MILIONÓW ZŁOTYCH 00/100)2023-06-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-11-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego13000000,00 ZŁ2023-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-11-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2008-11-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERTHOMÉ2008-11-18 do dziś
2. ImionaJEAN PAUL2008-11-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-11-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2008-11-18 do dziś
247 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-11-18 do dziś
320 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2008-11-18 do dziś
421 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2008-11-18 do dziś
521 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2008-11-18 do dziś
646 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2008-11-18 do dziś
746 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2008-11-18 do dziś
846 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2008-11-18 do dziś
947 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2008-11-18 do dziś
1047 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2010 okres 03.11.2008 -31.12.20092010-08-30 do dziś
2data złożenia 20.10.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-10-28 do dziś
3data złożenia 01.10.2013 okres 01.01.2011-31.12.20112013-11-08 do dziś
4data złożenia 23.12.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 ROKU - 31 GRUDNIA 2012 ROKU2014-01-03 do dziś
5data złożenia 04.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-19 do dziś
6data złożenia 04.10.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-16 do dziś
7data złożenia 04.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
8data złożenia 28.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-15 do dziś
9data złożenia 13.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-13 do dziś
10data złożenia 27.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-27 do dziś
11data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-07 do dziś
12data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
13data złożenia 18.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego103.11.2008 -31.12.20092010-08-30 do dziś
201.01.2010-31.12.20102011-10-28 do dziś
301.01.2011-31.12.20112013-11-08 do dziś
41 STYCZNIA 2012 ROKU - 31 GRUDNIA 2012 ROKU2014-01-03 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-19 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-16 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-15 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-13 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-27 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-07 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu103.11.2008 -31.12.20092010-08-30 do dziś
201.01.2010-31.12.20102011-10-28 do dziś
301.01.2011-31.12.20112013-11-08 do dziś
41 STYCZNIA 2012 ROKU - 31 GRUDNIA 2012 ROKU2014-01-03 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-19 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-16 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-15 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-13 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-27 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-07 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów