FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA OMEGA CZERNECKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000317728
Numer REGON: 491946700
Numer NIP: 7342659639
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-11-17
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2023-04-04
Sygnatura akt[RDF/478420/23/51]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2008-11-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 491946700 NIP 73426596392008-11-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA OMEGA CZERNECKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2008-11-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-11-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. NOWY SĄCZ gmina M. NOWY SĄCZ miejscowość NOWY SĄCZ2008-11-17 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWY SĄCZ ulica WYSPIAŃSKIEGO nr domu 19 nr lokalu 4 kod pocztowy 33-300 poczta NOWY SĄCZ kraj POLSKA 2009-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112.03.1999 R. -UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 09.10.2008 R. -UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2008-11-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-11-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2008-11-17 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale09.10.2008 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ FIRMY HANDLOWO USŁUGOWEJ „OMEGA” O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH PODJĘTA PRZEZ SEBASTIANA CZERNECKIEGO WPISANEGO DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA NOWY SĄCZ POD NUMEREM 16635/01, STANISŁAWA MAZGAJA WPISANEGO DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA NOWY SĄCZ POD NUMEREM 16324/01 ORAZ STANISŁAWA SUKIENNIKA WPISANEGO DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEEZ BURMISTRZA STAREGO SĄCZA POD NUMEREM 2443/012008-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZGAJ2008-11-17 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2008-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-11-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-11-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-11-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-11-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-11-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUKIENNIK2008-11-17 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW FLORIAN2008-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-11-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-11-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-11-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-11-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-11-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERNECKI2008-11-17 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN KRZYSZTOF2008-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-11-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2008-11-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-11-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-11-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2008-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZGAJ2008-11-17 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2008-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-11-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUKIENNIK2008-11-17 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW FLORIAN2008-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-11-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERNECKI2008-11-17 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN KRZYSZTOF2008-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy129 20 Z PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP2008-11-17 do dziś
277 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-11-17 do dziś
377 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-11-17 do dziś
445 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2008-11-17 do dziś
545 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-11-17 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2008-11-17 do dziś
747 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2008-11-17 do dziś
847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2008-11-17 do dziś
949 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2008-11-17 do dziś
1052 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2008-11-17 do dziś
1147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2008-11-17 do dziś
1233 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2008-11-17 do dziś
1343 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2008-11-17 do dziś
1445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-11-17 do dziś
1545 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-11-17 do dziś
1625 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2008-11-17 do dziś
1743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-11-17 do dziś
1825 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2008-11-17 do dziś
1943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2008-11-17 do dziś
2049 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2008-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-10 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 30.06.20182019-04-10 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-12 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-08 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów