„BUSINESS ADVISORS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 14:34:12
Numer KRS: 0000317641
Numer REGON: 141647749
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-11-17
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2014-04-17
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/16541/14/636]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2008-11-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUSINESS ADVISORS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2008-11-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-11-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-09-01 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KONSTRUKTORSKA nr domu 6 nr lokalu 102 kod pocztowy 02-673 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 6 LISTOPADA 2008 ROKU, PRZED NOTARIUSZEM JOLANTĄ GARDOCKĄ KANCELARIA NOTARIALNA JOLANTA GARDOCKA -NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA -NOTARIUSZ SPÓŁKA PARTNERSKA W WARSZAWIE PRZY UL. ŁUCKIEJ 2/4/6 LOK. 35, REP. A NR 10877/20082008-11-17 do dziś
222 GRUDNIA 2009 ROKU, AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 14160/2009 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JOLANTĘ GARDOCKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA JOLANTA GARDOCKA NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA -NOTARIASZ SPÓŁKA PARTNERSKA W WARSZAWIE PRZY UL. ŁUCKIEJ 2/4/6 LOK. 35 ZMIANA § 3 UST. 3 I UST. 4 UMOWY SPÓŁKI2010-01-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-11-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻUROWSKI2008-11-17 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2008-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-11-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-11-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-11-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-11-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-11-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2008-11-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000 PLN2008-11-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000 PLN2008-11-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2008-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000 PLN2008-11-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2008-11-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSALSKI2008-11-17 do dziś
2. ImionaMARCIN MACIEJ2008-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-11-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-11-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-11-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-11-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-11-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2008-11-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000 PLN2008-11-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000 PLN2008-11-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2008-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000 PLN2008-11-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2008-11-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-11-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ, TO JEST „BUSINESS ADVISORS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. „BUSINESS ADVISORS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANA JEST W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU LICZĄCEGO WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ OSOBĘ UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZES ZARZĄDU. MARCIN SALSKI - PREZES ZARZĄDU.2013-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„BUSINESS ADVISORS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1405527512008-11-17 do dziś
4. Numer KRS0000258355 2008-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2008-11-17 do dziś
273 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-11-17 do dziś
377 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-11-17 do dziś
477 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2008-11-17 do dziś
578 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2008-11-17 do dziś
662 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2008-11-17 do dziś
762 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2008-11-17 do dziś
862 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2008-11-17 do dziś
963 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2008-11-17 do dziś
1063 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2008-11-17 do dziś
1163 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-11-17 do dziś
1264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-11-17 do dziś
1364 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2008-11-17 do dziś
1464 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2008-11-17 do dziś
1574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-11-17 do dziś
1685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-11-17 do dziś
1796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-11-17 do dziś
1868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-11-17 do dziś
1968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-11-17 do dziś
2068 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2008-11-17 do dziś
2168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2008-11-17 do dziś
2270 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2008-11-17 do dziś
2370 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2008-11-17 do dziś
2470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.05.2010 okres 24.12.2008 -31.12.20092010-08-31 do dziś
2data złożenia 06.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-11 do dziś
3data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-05 do dziś
4data złożenia 16.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-30 do dziś
5data złożenia 14.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego124.12.2008 -31.12.20092010-08-31 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-05-11 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-09-05 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-10-30 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów