EXO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000317628
Numer REGON: 141606822
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-11-18
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/265909/20/994]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-11-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141606822 NIP 53424055182010-05-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-11-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-11-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina RASZYN miejscowość JANKI2020-10-08 do dziś
2. Adresmiejscowość JANKI ulica UL. AL. KRAKOWSKA nr domu 28B kod pocztowy 05-090 poczta JANKI kraj POLSKA 2020-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.10.2008 R. TERESA JANECZKO, NOTARIUSZ W WARSZAWIE REPERTORIUM A NR 7385/20082008-11-18 do dziś
218.12.2017 R., REP. A NR 14675/2017, NOTARIUSZ AGNIESZKA LISOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA: § 16 UST. 4, § 16 UST. 5. DODANO: § 17 UST. 3, § 18 UST. 3. UCHYLONO: § 18 UST. 1 LIT. F).2018-02-12 do dziś
308.09.2020 R., NOTARIUSZ RAFAŁ MAZUR, KANCELARIA NOTARIALNA W GRÓJCU, REP. A NR 7063/2020. ZMIANA: § 3, § 16 UST. 5.2020-10-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-11-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-11-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSZCZAK2008-11-18 do dziś
2. ImionaEDWARDA HANNA2008-11-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-11-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 (DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)2008-11-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-11-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSZCZAK2018-02-12 do dziś
2. ImionaJACEK2018-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 000,00 ZŁ2018-02-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2008-11-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-11-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRZY WSZELKICH CZYNNOŚCIACH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2018-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUROWSKA2018-02-12 do dziś
2. ImionaOLGA NATALIA2018-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-02-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSZCZAK2008-11-18 do dziś
2. ImionaJACEK2008-11-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-11-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-11-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-11-18 do dziś
249 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2008-11-18 do dziś
352 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2008-11-18 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2008-11-18 do dziś
516 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2008-11-18 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2008-11-18 do dziś
741 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-11-18 do dziś
845 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2008-11-18 do dziś
946 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-11-18 do dziś
1046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.04.2010 okres 10.01.2008 R.-31.12.2009 R.2010-05-11 do dziś
2data złożenia 29.12.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102012-01-17 do dziś
3data złożenia 15.10.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-24 do dziś
4data złożenia 06.08.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-23 do dziś
5data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
6data złożenia 21.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-27 do dziś
7data złożenia 21.12.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-27 do dziś
8data złożenia 15.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-12 do dziś
9data złożenia 27.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-27 do dziś
10data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
11data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego110.01.2008 R.-31.12.2009 R.2010-05-11 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102012-01-17 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-10-24 do dziś
401.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-23 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-27 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-27 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-12 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-27 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 -31.12.20102012-01-17 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-10-24 do dziś
301.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-23 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-27 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-27 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-12 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-27 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów