ARTENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000317590
Numer REGON: 280336289
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-11-13
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-06-30
Sygnatura akt[RDF/308319/21/973]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-11-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 280336289 NIP 57830315962011-01-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-11-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-11-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2011-01-17 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica WYPOCZYNKOWA nr domu 4 nr lokalu 18 kod pocztowy 80-341 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2011-01-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.10.2008 R., NOTARIUSZ TOMASZ ROGOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ELBLĄGU; AKT NOTARIALNY REP. A NR 1558/2008.2008-11-13 do dziś
224 08.2010 R. NOTARIUSZ TOMASZ ROGOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ELBLĄGU, REP. A NR 4563/2010 -ZMIENIONO: § 3, § 4 UST.1, § 10 UST.2, § 12 UST.1, § 13, § 15 UST.2, 3, 7, § 16 UMOWY SPÓŁKI2011-01-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-11-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-11-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLICA2008-11-13 do dziś
2. ImionaRAFAŁ ANDRZEJ2008-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-11-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000, -ZŁOTYCH2012-02-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-11-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRUSZKA2008-11-13 do dziś
2. ImionaKONRAD MIKOŁAJ2008-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-11-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ2008-11-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-11-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPISKAŁA2008-11-13 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ANDRZEJ2008-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-11-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000, -ZŁOTYCH2012-02-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-11-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2008-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-11-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI (DO REPREZENTACJI JEDNOOSOBOWEJ)2011-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPISKAŁA2012-02-02 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ANDRZEJ2012-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-02-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-02-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLICA2008-11-13 do dziś
2. ImionaRAFAŁ ANDRZEJ2008-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-11-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-11-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2011-01-17 do dziś
235 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2011-01-17 do dziś
335 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2011-01-17 do dziś
435 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH2011-01-17 do dziś
543 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2011-01-17 do dziś
643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-01-17 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-01-17 do dziś
864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-01-17 do dziś
968 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-01-17 do dziś
1035 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2021-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.01.2012 okres 2008 ROK2012-02-02 do dziś
2data złożenia 20.01.2012 okres 2009 ROK2012-02-02 do dziś
3data złożenia 20.01.2012 okres 2010 ROK2012-02-02 do dziś
4data złożenia 20.01.2012 okres 2011 ROK2012-02-02 do dziś
5data złożenia 15.07.2013 okres 2012 ROK2013-10-18 do dziś
6data złożenia 29.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
7data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
8data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
9data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
10data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
11data złożenia 21.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
12data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
13data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12010 ROK2012-02-02 do dziś
22012 ROK2013-10-18 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12010 ROK2012-02-02 do dziś
22009 ROK2012-02-02 do dziś
32010 ROK2012-02-02 do dziś
42011 ROK2012-02-02 do dziś
52012 ROK2013-10-18 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów