WODOCIĄGI SIEMIANOWICKIE AQUA- SPRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000317539
Numer REGON: 241018588
Numer NIP: 6431732248
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-11-21
Ostatni wpis Nr wpisu65Data dokonania wpisu2024-04-26
Sygnatura akt[RDF/598720/24/107]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-11-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 241018588 NIP 64317322482009-01-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWODOCIĄGI SIEMIANOWICKIE AQUA-SPRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-03-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-11-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE gmina SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE miejscowość SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE2017-01-31 do dziś
2. Adresmiejscowość SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ulica UL. ŚLĄSKA nr domu 100 kod pocztowy 41-100 poczta SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE kraj POLSKA 2017-01-31 do dziś
4. Adres strony internetowejInformacjeoumowie2008-11-21 do dziś
1. Siedziba10.09.2008R. AKT NOTARIALNY KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR PŁACZEK, MAGDALENA TOBOR-NOWIŃSKA SPÓŁKA CYWILNA UL. BYTOMSKA 156, 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE REPEERTORIUM A NR 23528/20082008-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 31.03.2009 R., REPERTORIUM „A” NUMER 4371/2009, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA PŁACZKA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W FORMIE SPÓŁKI CYWILNEJ NOTARIUSZY PIOTRA PŁACZKA I MAGDALENY TOBOR -NOWIŃSKIEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH PRZY ULICY BYTOMSKIEJ 156. ZMIENIONO PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI2009-05-08 do dziś
2DATA SPRZĄDZENIA AKTU 04.01.2010 R. NUMER REPERTORIUM A NUMER 1/2010 OZNACZENIE NOTARIUSZAKANCELARIA NOTARIALNA PIOTR PŁACZEK, MAGDALENA TOBOR-NOWIŃSKA SPÓŁKA CYWILNA UL. BYTOMSKA NR 156 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE ZMIANA PAR. 8 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-02-10 do dziś
3DATA SPORZĄDZENIA AKTU 14.07.2010 R. NUMER REPERTORIUM A NUMER 8862/2010 OZNACZENIE NOTARIUSZA KANCELARIA NOTARAIALNA W PIEKARACH ŚLASKICH, NOTARIUSZ PIOTR PŁACZEK UL. BYTOMSKA 156, 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE ZMIANA PAR. 8 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-09-24 do dziś
4AKT NOTARIALNY -29.02.2012, REP. A NUMER 1243/2012, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR PŁACZEK, MAGDALENA TOBOR-NOWIŃSKA SPÓŁKA CYWILNA UL. BYTOMSKA 156, 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE -ZMIANA PAR. 2, PAR. 24, PAR. 28 UMOWY SPÓŁKI2012-03-15 do dziś
506.08.2014 R. REP. A NR 4239/2014, NOTARIUSZ PIOTR PŁACZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W PIEKARACH ŚLĄSKICH, DODANIE PUNKTU 48 W § 7 UMOWY SPÓŁKI2014-09-18 do dziś
619.02.2016R., REP A NR 875/2016, NOTARIUSZ PIOTR PŁACZEK, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR PŁACZEK, MAGDALENA TOBOR-NOWIŃSKI SPÓŁKA CYWILNA, UL. BYTOMSKA 156, 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE. ZMIENIONO: §8 UST.1, §8 UST.2, UCHYLA SIĘ §16 PKT 8 UMOWY SPÓŁKI.2016-04-29 do dziś
722.09.2016R., REPERTORIUM A NR 7811/2016, NOTARIUSZ RAFAŁ SZMAL, KANCELARIA NOTARIALNA W CZELADZI UL. 1 MAJA 18 ZMIENIONO: § 8 UST. 1, § 8 UST. 2, § 8 NA KOŃCU USTĘPU 2 DODAJE SIĘ FRAGMENT2016-12-14 do dziś
818.09.2018R., REP. A NR 5240/2018, NOTARIUSZ MARTA WRÓBEL-KONSEK, NOTUS KANCELARIA NOTARIALNA MARTA WRÓBEL-KONSEK, ALEKSANDRA RECK SP. PARTNERSKA, UL. GLIWICKA 28, 40-079 KATOWICE, ZMIENIONO: § 22 UST. 2 I § 26 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI, DODANO: UST. 3 W § 23 UMOWY SPÓŁKI2018-10-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-11-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-11-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIASTO SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE2008-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0005158792008-11-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały48.611 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48.611.000,00 ZŁ2016-12-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-02-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego48611000,00 ZŁ2016-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport13068281,00 ZŁ2009-05-08 do dziś
240761000, 00 ZŁ2010-02-10 do dziś
31166000,00 ZŁ2010-09-24 do dziś
4382000,00 ZŁ2016-04-29 do dziś
5234000,00 ZŁ2016-12-14 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-11-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU-JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2008-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOMRAUS2008-11-21 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2008-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-11-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-11-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-11-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACPRZAK2008-11-21 do dziś
2. ImionaDANUTA ŁUCJA2008-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-11-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-11-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2008-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoDMITRUK2022-04-21 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2022-04-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-04-21 do dziś
21. NazwiskoBORCZYK2018-06-26 do dziś
2. ImionaHENRYK FRANCISZEK2018-06-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-06-26 do dziś
31. NazwiskoMATUSIAK2019-03-27 do dziś
2. ImionaNIKODEM2019-03-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-27 do dziś
41. NazwiskoSZCZERBA2019-10-24 do dziś
2. ImionaTOMASZ2019-10-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-10-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-11-21 do dziś
237 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2008-11-21 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2008-11-21 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-11-21 do dziś
542 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2008-11-21 do dziś
684 12 Z KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ ORAZ POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH2008-11-21 do dziś
738 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2008-11-21 do dziś
839 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2008-11-21 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2014-09-18 do dziś
1036 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2015-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.06.2009 okres 01.10.2008-31.12.20082009-07-06 do dziś
2data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
3data złożenia 21.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-20 do dziś
4data złożenia 15.03.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-03-27 do dziś
5data złożenia 04.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-15 do dziś
6data złożenia 18.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-08 do dziś
7data złożenia 30.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-24 do dziś
8data złożenia 13.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-29 do dziś
9data złożenia 15.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-30 do dziś
10data złożenia 04.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-04 do dziś
11data złożenia 25.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
12data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
13data złożenia 08.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-08 do dziś
14data złożenia 15.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-15 do dziś
15data złożenia 13.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-13 do dziś
16data złożenia 26.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-26 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-04-20 do dziś
301.01.2011-31.12.20112012-03-27 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-04-15 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-08 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-24 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-29 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-30 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-04 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-08 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-15 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-13 do dziś
15OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.10.2008-31.12.20082009-07-06 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-04-20 do dziś
401.01.2011-31.12.20112012-03-27 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-04-15 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-08 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-24 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-29 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-30 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-04 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-08 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-15 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-13 do dziś
16OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.10.2008-31.12.20082009-07-06 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-04-20 do dziś
401.01.2011-31.12.20112012-03-27 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-04-15 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-08 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-24 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-29 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-30 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-04 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-08 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-15 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-13 do dziś
15OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów