„BUSINESS BRIDGE GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000317527
Numer REGON: 020842769
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-11-17
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2020-12-10
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/37777/20/281]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-11-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020842769 NIP 89429602762012-04-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUSINESS BRIDGE GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-11-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-11-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2016-07-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. LEGNICKA nr domu 65 nr lokalu 1 kod pocztowy 54-205 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2016-07-18 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejWWW.BBGROUP.COM.PL2012-04-11 do dziś
4. Adres strony internetowejBIURO@BBGROUP.COM.PL2012-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.09.2008 R., NOTARIUSZ KATARZYNA OPCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. PODWALE 62, REPERTORIUM A NR 3103/2008; 21.10.2008 R., NOTARIUSZ KATARZYNA OPCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. PODWALE 62, REPERTORIUM A NR 3497/2008, ZMIANA PAR. 23 UST. 3 LIT. H UMOWY SPÓŁKI.2008-11-17 do dziś
212.09.2013R., NOTARIUSZ ANDRZEJ TKACZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 3689/2013, ZMIANA: § 17, § 22, § 23, § 24, § 25, § 30 UMOWY SPÓŁKI.2013-10-18 do dziś
3AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 22.11.2013R. W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, PRZY UL. SĄDOWEJ 14/4, PRZED NOTARIUSZEM ANDRZEJEM TKACZYŃSKIM, REPERTORIUM A NUMER 4790/2013. ZMIANY UMOWY SPÓŁKI DOTYCZĄCE: 1. ZMIANA BRZMIENIA § 6 UST. 2 2. ZMIANA BRZMIENIA § 25 UST. 22013-12-12 do dziś
430.10.2013 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ TKACZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL. SĄDOWA 14/4, WE WROCŁAWIU, REP. A NR 4480/2013, PROTOKÓŁ WYJAŚNIAJĄCY OMYŁKĘ PISARSKĄ W § 22. ZMIANA BRZMIENIA § 22.2014-03-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-11-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-11-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWSPÓLNOTA CHRZEŚCIJAŃSKA „WROCŁAW DLA JEZUSA”2008-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON9307791472008-11-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 (CZTERYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)2013-12-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-12-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2008-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-11-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DO KWOTY 100 000,00ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), POWYŻEJ TEJ KWOTY UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2013-10-18 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ ALEKSANDER2013-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-18 do dziś
25. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 11 Z DRUKOWANIE GAZET2008-11-17 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2008-11-17 do dziś
396 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2008-11-17 do dziś
496 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-11-17 do dziś
547 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2008-11-17 do dziś
647 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-11-17 do dziś
747 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-11-17 do dziś
847 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-11-17 do dziś
947 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-11-17 do dziś
1047 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2008-11-17 do dziś
1147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2008-11-17 do dziś
1249 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2008-11-17 do dziś
1349 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2008-11-17 do dziś
1418 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2008-11-17 do dziś
1549 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2008-11-17 do dziś
1655 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2008-11-17 do dziś
1755 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2008-11-17 do dziś
1855 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2008-11-17 do dziś
1956 10 A RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2008-11-17 do dziś
2056 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2008-11-17 do dziś
2156 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2008-11-17 do dziś
2256 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2008-11-17 do dziś
2356 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2008-11-17 do dziś
2458 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2008-11-17 do dziś
2518 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2008-11-17 do dziś
2658 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2008-11-17 do dziś
2758 13 Z WYDAWANIE GAZET2008-11-17 do dziś
2858 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2008-11-17 do dziś
2958 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2008-11-17 do dziś
3059 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2008-11-17 do dziś
3159 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2008-11-17 do dziś
3259 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2008-11-17 do dziś
3359 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2008-11-17 do dziś
3459 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2008-11-17 do dziś
3562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2008-11-17 do dziś
3618 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2008-11-17 do dziś
3763 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2008-11-17 do dziś
3863 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2008-11-17 do dziś
3968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-11-17 do dziś
4069 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI KTÓRA NIE MOŻE BYĆ PROWADZONA W FORMIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-11-17 do dziś
4170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2008-11-17 do dziś
4270 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2008-11-17 do dziś
4370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-11-17 do dziś
4473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2008-11-17 do dziś
4573 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2008-11-17 do dziś
4673 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2008-11-17 do dziś
4718 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2008-11-17 do dziś
4873 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2008-11-17 do dziś
4973 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2008-11-17 do dziś
5073 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-11-17 do dziś
5174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2008-11-17 do dziś
5274 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2008-11-17 do dziś
5374 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2008-11-17 do dziś
5474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-11-17 do dziś
5577 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2008-11-17 do dziś
5678 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2008-11-17 do dziś
5778 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2008-11-17 do dziś
5846 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2008-11-17 do dziś
5978 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2008-11-17 do dziś
6079 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2008-11-17 do dziś
6179 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2008-11-17 do dziś
6279 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2008-11-17 do dziś
6379 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-11-17 do dziś
6480 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2008-11-17 do dziś
6580 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2008-11-17 do dziś
6680 30 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA2008-11-17 do dziś
6781 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2008-11-17 do dziś
6881 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2008-11-17 do dziś
6946 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2008-11-17 do dziś
7081 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2008-11-17 do dziś
7181 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2008-11-17 do dziś
7281 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2008-11-17 do dziś
7382 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2008-11-17 do dziś
7482 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2008-11-17 do dziś
7582 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2008-11-17 do dziś
7682 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2008-11-17 do dziś
7782 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2008-11-17 do dziś
7882 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2008-11-17 do dziś
7982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-11-17 do dziś
8046 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2008-11-17 do dziś
8185 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2008-11-17 do dziś
8285 42 A ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI I KOLEGIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH2008-11-17 do dziś
8385 42 B SZKOŁY WYŻSZE2008-11-17 do dziś
8485 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2008-11-17 do dziś
8585 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2008-11-17 do dziś
8685 53 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU2008-11-17 do dziś
8785 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2008-11-17 do dziś
8885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-11-17 do dziś
8985 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2008-11-17 do dziś
9086 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2008-11-17 do dziś
9146 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2008-11-17 do dziś
9286 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-11-17 do dziś
9390 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2008-11-17 do dziś
9490 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2008-11-17 do dziś
9590 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2008-11-17 do dziś
9691 01 A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK2008-11-17 do dziś
9791 01 B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW2008-11-17 do dziś
9893 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2008-11-17 do dziś
9993 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2008-11-17 do dziś
10093 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2008-11-17 do dziś
10193 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2008-11-17 do dziś
10293 21 DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2013-12-12 do dziś
10393 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2013-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2009 okres ZA ROK 20082009-09-30 do dziś
2data złożenia 01.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-16 do dziś
3data złożenia 22.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-24 do dziś
4data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
5data złożenia 31.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-10-18 do dziś
6data złożenia 08.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-17 do dziś
7data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
8data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
9data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
10data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
11data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
12data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA ROK 20082009-09-30 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-16 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-24 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
501.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-10-18 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-17 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA ROK 20082009-09-30 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-16 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-24 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
501.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-10-18 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-17 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów