HIGHLANDER PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000317443
Numer REGON: 141614508
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-11-18
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-10-05
Sygnatura akt[RDF/342333/21/878]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-11-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1416145082008-11-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGHLANDER PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-11-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-11-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-10-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PLAC MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 00-078 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.10.2008 R., NOTARIUSZ JOANNA ŚLIZAK, KANCELARIA NOTARIALNA T.JAMRÓZ-WIŚNIEWSKA J.ŚLIZAK SPÓŁKA PARTNERSKA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. SIENNEJ 72 LOK.5, REPERTORIUM A NR 11272/20082008-11-18 do dziś
207.09.2017R., REP. A NR 11194/2017, ZASTĘPCA NOTARIALNY MONIKA HERNIK NOTARIUSZ MARCIN ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO ART. §7 UST. 2.2017-10-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-11-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-11-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHIGHLANDER PARTNERS L.P. SPÓŁKA PRAWA STANU TEKSAS, Z SIEDZIBĄ W DALLAS, STANY ZJEDNOCZONE2008-11-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000 ZŁOTYCH2012-04-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-04-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-11-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-11-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-10-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDŻAGAROW2017-10-09 do dziś
2. ImionaARTUR2017-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-03-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2008-11-18 do dziś
264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2008-11-18 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-11-18 do dziś
470 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2008-11-18 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2010 okres 07.11.2008 -31.12.20092010-08-13 do dziś
2data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-10-05 do dziś
3data złożenia 23.05.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-05-31 do dziś
4data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-09 do dziś
5data złożenia 17.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
6data złożenia 28.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
7data złożenia 02.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
8data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
9data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
10data złożenia 06.05.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-06 do dziś
11data złożenia 22.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
12data złożenia 05.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego107.11.2008 -31.12.20092010-08-13 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-10-05 do dziś
301.01.2011-31.12.20112012-05-31 do dziś
401.01.2012-31.12.20122013-08-09 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-06 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu107.11.2008 -31.12.20092010-08-13 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-10-05 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-08-09 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-06 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów