HYDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000316772
Numer REGON: 141558129
Numer NIP: 9512268526
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-10-29
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2013-07-18
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/23962/13/874]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-10-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141558129 NIP 95122685262009-08-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHYDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-09-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-10-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-10-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica GIERDZIEJEWSKIEGO nr domu 7 kod pocztowy 02-495 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2009-08-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.09.2008, ELŻBIETA BRUDNICKA -NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP A NR 4030/2008 01.10.2008, ELŻBIETA BRUDNICKA -NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP A NR 4401/2008, ZMIANA § § 7, 162008-10-29 do dziś
229.06.2009 R. -REPERTORIUM A 2643/2009 NOTARIUSZ DOROTA CIECHOMSKA -KANCELARIA NOTARIALNA DOROTA CIECHOMSKA W WARSZAWIE UL. BUKOWIŃSKA 22 LOK.9 ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI;2009-08-25 do dziś
305.06.2012 R., REPERTORIUM A NUMER 3374/2012, NOTARIUSZ JOANNA ŻARSKA-NOWACZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONE PARAGRAFY: § 2.2012-09-24 do dziś
422.02.2013 R., REP. A NR 1130/2013, NOTARIUSZ MARZENA DMOCHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZM. § 7, § 9, USUNIĘTY § 27-292013-07-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-10-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-10-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARZYNA2012-05-14 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ADAM2012-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ2012-05-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-05-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaREDES2012-05-14 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2012-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 ZŁ2012-09-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-09-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-10-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE2008-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARZYNA2012-09-24 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ADAM2012-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-07-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2008-10-29 do dziś
247 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-10-29 do dziś
347 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-10-29 do dziś
447 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-10-29 do dziś
547 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-10-29 do dziś
673 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2008-10-29 do dziś
773 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2008-10-29 do dziś
873 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH2008-10-29 do dziś
973 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2008-10-29 do dziś
1061 TELEKOMUNIKACJA2008-10-29 do dziś
1145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2008-10-29 do dziś
1245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-10-29 do dziś
1345 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-10-29 do dziś
1446 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2008-10-29 do dziś
1546 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2008-10-29 do dziś
1646 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2008-10-29 do dziś
1746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2008-10-29 do dziś
1847 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-10-29 do dziś
1977 11 WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-07-18 do dziś
2085 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2013-07-18 do dziś
2185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2013-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.06.2013 okres 01.01.2009 - 31.12.20092013-07-18 do dziś
2data złożenia 07.06.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-07-18 do dziś
3data złożenia 07.06.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-07-18 do dziś
4data złożenia 07.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 - 31.12.20092013-07-18 do dziś
201.01.2010 - 31.12.20102013-07-18 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112013-07-18 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-07-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 - 31.12.20092013-07-18 do dziś
201.01.2010 - 31.12.20102013-07-18 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112013-07-18 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów