DPM SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000316744
Numer REGON: 141717119
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-10-30
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2013-08-09
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/41194/13/703]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-10-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDPM SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-10-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-05-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica JANA CHRISTIANA SZUCHA nr domu 8 kod pocztowy 00-582 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„DOCSERVICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W KATOWICACH2008-10-30 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2008-10-30 do dziś
3. Adresmiejscowość KATOWICE ulica JORDANA nr domu 25 kod pocztowy 40-056 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2008-10-30 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.09.2008 R., ASESOR NOTARIALNY MARZENA AMBROZIAK ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANNY BRZOZOWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 38 M 9, REP. A NR 3929/20082008-10-30 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.03.2011 R., REP. A NR 446/2011 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANITĘ WIELOPOLSKĄ-FONFARĘ, Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, ZMIANA § 2, § 3, § 5, § 282011-05-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-10-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-10-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDPM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA2013-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1429133542013-05-15 do dziś
4. Numer KRS0000384673 2013-05-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH2013-08-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-05-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-10-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄ NA ZASADZIE REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.2008-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUNSTLER2011-05-24 do dziś
2. ImionaTOMASZ2011-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-05-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2011-05-24 do dziś
218 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2011-05-24 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-05-24 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-05-24 do dziś
542 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2011-05-24 do dziś
642 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2011-05-24 do dziś
742 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2011-05-24 do dziś
842 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2011-05-24 do dziś
942 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2011-05-24 do dziś
1042 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-05-24 do dziś
1143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2011-05-24 do dziś
1243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-05-24 do dziś
1346 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2011-05-24 do dziś
1446 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2011-05-24 do dziś
1546 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2011-05-24 do dziś
1646 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2011-05-24 do dziś
1749 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2011-05-24 do dziś
1849 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2011-05-24 do dziś
1952 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2011-05-24 do dziś
2053 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2011-05-24 do dziś
2155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2011-05-24 do dziś
2255 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2011-05-24 do dziś
2355 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2011-05-24 do dziś
2458 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2011-05-24 do dziś
2558 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2011-05-24 do dziś
2658 13 Z WYDAWANIE GAZET2011-05-24 do dziś
2758 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2011-05-24 do dziś
2858 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2011-05-24 do dziś
2958 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2011-05-24 do dziś
3062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2011-05-24 do dziś
3162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2011-05-24 do dziś
3262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2011-05-24 do dziś
3362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2011-05-24 do dziś
3463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2011-05-24 do dziś
3563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2011-05-24 do dziś
3663 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-05-24 do dziś
3764 91 Z LEASING FINANSOWY2011-05-24 do dziś
3864 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW, W ZAKRESIE W JAKIM NIE ZOSTAŁY ZASTRZEŻONE DLA DZIAŁALNOŚCI BANKÓW2011-05-24 do dziś
3964 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-05-24 do dziś
4066 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-05-24 do dziś
4166 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2011-05-24 do dziś
4266 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2011-05-24 do dziś
4366 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2011-05-24 do dziś
4468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-05-24 do dziś
4568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-05-24 do dziś
4668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-05-24 do dziś
4768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-05-24 do dziś
4869 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2011-05-24 do dziś
4970 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2011-05-24 do dziś
5070 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2011-05-24 do dziś
5170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-05-24 do dziś
5273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2011-05-24 do dziś
5373 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2011-05-24 do dziś
5473 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2011-05-24 do dziś
5573 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2011-05-24 do dziś
5673 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2011-05-24 do dziś
5773 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-05-24 do dziś
5874 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2011-05-24 do dziś
5974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-05-24 do dziś
6077 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2011-05-24 do dziś
6178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2011-05-24 do dziś
6278 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2011-05-24 do dziś
6378 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2011-05-24 do dziś
6479 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2011-05-24 do dziś
6579 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2011-05-24 do dziś
6679 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2011-05-24 do dziś
6779 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-05-24 do dziś
6882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2011-05-24 do dziś
6982 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2011-05-24 do dziś
7082 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2011-05-24 do dziś
7182 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2011-05-24 do dziś
7282 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2011-05-24 do dziś
7382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-05-24 do dziś
7485 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2011-05-24 do dziś
7585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-05-24 do dziś
7685 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2011-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2012 okres ROK OBROTOWY 20112012-08-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK OBROTOWY 20112012-08-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK OBROTOWY 20112012-08-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów