ASTARTE.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000316719
Numer REGON: 141636970
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-10-29
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2018-01-18
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/87376/17/531]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-10-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTARTE.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-10-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-10-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-10-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica TRAKT LUBELSKI nr domu 140/20 nr lokalu 1 kod pocztowy 04-790 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2008-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.07.2008 R. -ASESOR NOTARIALNY PIOTR PRZYBYSZ ZASTĘPCA MAŁGORZATY NOWOSIELSKIEJ -NOTARIUSZA W WARSZAWIE, REP. A -7374/2008.2008-10-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-10-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-10-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZON2008-10-29 do dziś
2. ImionaDANIEL MARCIN2008-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały490 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500, - ZŁOTYCH2008-10-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-10-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYCHLEWICZ2008-10-29 do dziś
2. ImionaMONIKA ALICJA2008-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały255 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.750, - ZŁOTYCH2008-10-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-10-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYCHLEWICZ2008-10-29 do dziś
2. ImionaCEZARY2008-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały255 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.750, - ZŁOTYCH2008-10-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-10-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-10-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2008-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYCHLEWICZ2008-10-29 do dziś
2. ImionaCEZARY2008-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-10-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-10-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZON2008-10-29 do dziś
2. ImionaDANIEL MARCIN2008-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-10-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-10-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYCHLEWICZ2008-10-29 do dziś
2. ImionaMONIKA ALICJA2008-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-10-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2008-10-29 do dziś
262 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2008-10-29 do dziś
363 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2008-10-29 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-10-29 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2008-10-29 do dziś
672 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2008-10-29 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-10-29 do dziś
874 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2008-10-29 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2008-10-29 do dziś
1078 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2008-10-29 do dziś
1181 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2008-10-29 do dziś
1245 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2008-10-29 do dziś
1382 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2008-10-29 do dziś
1493 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2008-10-29 do dziś
1546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-10-29 do dziś
1647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-10-29 do dziś
1749 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2008-10-29 do dziś
1852 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2008-10-29 do dziś
1956 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2008-10-29 do dziś
2058 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2008-10-29 do dziś
2159 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2008-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.12.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-01-18 do dziś
2data złożenia 04.12.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-01-18 do dziś
3data złożenia 04.12.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-01-18 do dziś
4data złożenia 04.12.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-01-18 do dziś
5data złożenia 04.12.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-18 do dziś
6data złożenia 04.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-01-18 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-01-18 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-01-18 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-01-18 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-18 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów