„ENERGY TRUST” SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000316469
Numer REGON: 141668160
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-10-24
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2014-03-24
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/13321/14/579]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2008-10-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141668160 NIP 52524436562009-12-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ENERGY TRUST” SPÓŁKA AKCYJNA2013-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-10-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-10-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PROSTA nr domu 32 kod pocztowy 00-838 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu123.X.2008 R. -NOTARIUSZ JANUSZ GÓRAL, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ULICY OSTROBRAMSKIEJ 101 „A”, REPERTORIUM A NR 4781/20082008-10-24 do dziś
227.03.2013 R., REP. A NR 4116/2013, HANNA KACPRZAK-KUCHARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PL.KONSTYTUCJI 4 LOK. 39 ZM. §§ 28 I 19.2013-05-07 do dziś
317.07.2013 R., REP. A NR 9309/2013, HANNA KASPRZAK-KUCHARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PL. KONSTYTUCJI 4 LOK. 39. ZMIANA § 1 I § 7.2013-11-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-10-24 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2008-10-24 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2008-10-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2008-10-24 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji5000002008-10-24 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2008-10-24 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego500000,00 ZŁ2010-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcji„A”2008-10-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii5000002008-10-24 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane500.000 AKCJI NA OKAZICIELA UPRZYWILEJOWANYCH CO DO DYWIDENDY (DYWIDENDA Z AKCJI SERII „A” PRZEWYŻSZA O POŁOWĘ DYWIDENDĘ PRZEZNACZONĄ POSIADACZOM INNYCH AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH).2010-12-28 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2008-10-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-10-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, BĄDŹ, JEŚLI ZOSTANIE POWOŁANY, PROKURENT SAMODZIELNIE.2008-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁADA2014-03-24 do dziś
2. ImionaJANUSZ2014-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK RADY NADZORCZEJ CZASOWO DELEGOWANY DO SPRAWOWANIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU2014-03-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2008-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCZUPRYNIEWICZ2013-05-07 do dziś
2. ImionaJAKUB KONRAD2013-05-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-05-07 do dziś
21. NazwiskoŁADA2008-10-24 do dziś
2. ImionaJANUSZ2008-10-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-10-24 do dziś
31. NazwiskoKOZIOLEK2008-10-24 do dziś
2. ImionaADAM2008-10-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 1 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2008-10-24 do dziś
210 4 PRODUKCJA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO2008-10-24 do dziś
310 9 PRODUKCJA GOTOWYCH PASZY I KARMY DLA ZWIERZĄT2008-10-24 do dziś
411 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH2008-10-24 do dziś
516 1 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2008-10-24 do dziś
616 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2008-10-24 do dziś
735 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2008-10-24 do dziś
836 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2008-10-24 do dziś
937 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2008-10-24 do dziś
1038 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2008-10-24 do dziś
1139 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2008-10-24 do dziś
1201 2 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH2008-10-24 do dziś
1341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-10-24 do dziś
1442 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2008-10-24 do dziś
1543 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2008-10-24 do dziś
1643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2008-10-24 do dziś
1743 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2008-10-24 do dziś
1846 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2008-10-24 do dziś
1946 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2008-10-24 do dziś
2046 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2008-10-24 do dziś
2146 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2008-10-24 do dziś
2246 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2008-10-24 do dziś
2302 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA2008-10-24 do dziś
2446 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2008-10-24 do dziś
2552 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2008-10-24 do dziś
2652 24 PRZEŁADUNEK TOWARÓW2008-10-24 do dziś
2752 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2008-10-24 do dziś
2855 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2008-10-24 do dziś
2956 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2008-10-24 do dziś
3064 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2008-10-24 do dziś
3170 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2008-10-24 do dziś
3274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-10-24 do dziś
3302 30 Z POZYSKIWANIE DZIKO ROSNĄCYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DREWNA2008-10-24 do dziś
3402 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2008-10-24 do dziś
3503 2 CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH2008-10-24 do dziś
3608 1 WYDOBYWANIE KAMIENIA, PIASKU I GLINY2008-10-24 do dziś
3708 9 GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-10-24 do dziś
3809 9 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2008-10-24 do dziś
3966 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI2013-11-28 do dziś
4066 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH2013-11-28 do dziś
4168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.11.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 - 31.12.20122013-11-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 - 31.12.20122013-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów