„BOSZ - SMOLEŃ I WSPÓLNICY” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000316385
Numer REGON: 141610841
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-10-23
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2019-07-08
Sygnatura akt[RDF/147262/19/848]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2008-10-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOSZ -SMOLEŃ I WSPÓLNICY” SPÓŁKA JAWNA2008-10-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-10-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-02-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GRAŻYNY nr domu 15 nr lokalu 216 kod pocztowy 02-548 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-02-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBOSZ@KAMIENIESWIATA.EU2012-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.10.2008 UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ 20.10.2008 UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ TEKST JEDNOLITY W NOWYM BRZMIENIU2008-10-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-10-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMOLEŃ2008-10-23 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA BEATA2008-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2008-10-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-10-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻAGIEL2008-10-23 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2008-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2008-10-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-10-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-10-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.2008-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMOLEŃ2008-10-23 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA BEATA2008-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻAGIEL2008-10-23 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2008-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-10-23 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2008-10-23 do dziś
373 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-10-23 do dziś
477 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2008-10-23 do dziś
546 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2017-02-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2017-02-17 do dziś
296 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-02-17 do dziś
323 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA2017-02-17 do dziś
432 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-02-17 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.05.2009 okres 30.11.2008 -31.12.20082009-06-02 do dziś
2data złożenia 05.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-26 do dziś
3data złożenia 26.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-06 do dziś
4data złożenia 10.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-24 do dziś
5data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
6data złożenia 20.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-15 do dziś
7data złożenia 29.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-13 do dziś
8data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego130.11.2008 -31.12.20082009-06-02 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-05-26 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-06-06 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-05-24 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-15 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-13 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów