DOLFI 1920 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000316136
Numer REGON: 141610806
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-10-22
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-10-05
Sygnatura akt[RDF/251854/20/725]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-10-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141610806 NIP 52135085932012-03-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLFI 1920 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-10-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-10-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-12-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MINERALNA nr domu 15 nr lokalu BUDYNEK 2 kod pocztowy 02-274 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-12-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.10.2008 R., JERZY HORBAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZY ULICY ZIMNEJ 2 LOK.1 REPERTORIUM A 8530/20082008-10-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-10-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-10-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLFI 1920 GMBH Z SIEDZIBĄ WE FRANKFURCIE NAD MENEM, NIEMCY2008-10-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH2008-10-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-10-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-10-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELLNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2008-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRIDMAN2015-07-23 do dziś
2. ImionaTAL2015-07-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-07-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2008-10-22 do dziś
270 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2008-10-22 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-10-22 do dziś
477 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2008-10-22 do dziś
515 12 Z PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH2008-10-22 do dziś
695 23 Z NAPRAWA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2008-10-22 do dziś
796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-10-22 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2008-10-22 do dziś
947 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2008-10-22 do dziś
1095 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2015-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.07.2010 okres 03.11.2008 -31.12.20092010-09-24 do dziś
2data złożenia 04.03.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-03-12 do dziś
3data złożenia 17.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-26 do dziś
4data złożenia 06.02.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-24 do dziś
5data złożenia 06.02.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-24 do dziś
6data złożenia 15.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
7data złożenia 03.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
8data złożenia 13.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-13 do dziś
9data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego103.11.2008 -31.12.20092010-09-24 do dziś
201.01.2010 - 31.12.20102013-03-12 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-26 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-24 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-24 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-13 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu103.11.2008 -31.12.20092010-09-24 do dziś
201.01.2010 - 31.12.20102013-03-12 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-26 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-24 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-24 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-29 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-13 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów