EXON KABEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000316102
Numer REGON: 120766806
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-10-23
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2014-04-17
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/5033/14/534]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-10-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 120766806 NIP 68320235812009-03-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXON KABEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-10-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-10-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WIELICKI gmina WIELICZKA miejscowość WIELICZKA2008-10-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WIELICZKA ulica POPRZECZNA nr domu 22 kod pocztowy 32-020 poczta WIELICZKA kraj POLSKA 2008-10-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.09.2008 R. ASESOR NOTARIALNY WOJCIECH ZARZYCKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA JANA DAMULEWICZA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 30844/2008 (SPROSTOWANY W § 10 AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 11.09.2008 R. REP. A NR 31069/2008, NOTARIUSZ JAN DAMULEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE) 08.10.2008 R. ASESOR NOTARIALNY WOJCIECH ZARZYCKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA WITOLDA KAPUSTY, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 33916/2008 -ZMIANA § 23 UST. 22008-10-23 do dziś
218 CZERWCA 2009 ROK. REPERTORIUM A NR 21004/2009 ASESOR NOTARIALNY WOJCIECH ZARZYCKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA JANA DAMULEWICZA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. ARMII KRAJOWEJ 19. ZMIANA § 72009-08-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-10-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-10-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURCZYŃSKA2008-10-23 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2008-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały14.000 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700.000 ZŁOTYCH2009-08-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-09-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego700000,00 ZŁ2008-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1700000,00 ZŁ2008-10-23 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-10-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO I SAMODZIELNIE2008-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2009-08-10 do dziś
243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2009-08-10 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2009-08-10 do dziś
443 31 Z TYNKOWANIE2009-08-10 do dziś
543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2009-08-10 do dziś
643 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2009-08-10 do dziś
743 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2009-08-10 do dziś
843 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-08-10 do dziś
946 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2009-08-10 do dziś
1046 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2009-08-10 do dziś
1146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2009-08-10 do dziś
1246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-08-10 do dziś
1347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-08-10 do dziś
1449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-08-10 do dziś
1568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-08-10 do dziś
1668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2009-08-10 do dziś
1773 1 REKLAMA2009-08-10 do dziś
1841 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-08-10 do dziś
1943 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2009-08-10 do dziś
2043 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-08-10 do dziś
2141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-08-10 do dziś
2243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2009-08-10 do dziś
2343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2009-08-10 do dziś
2446 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2009-08-10 do dziś
2596 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2009-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-10 do dziś
2data złożenia 13.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008-31.12.20082009-08-10 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-08-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008-31.12.20082009-08-10 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-08-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów