SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „DROBINIANKA” W DROBINIE W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000315997
Numer REGON: 001079096
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-10-23
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-06-23
Sygnatura akt[RDF/301746/21/543]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2008-10-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001079096 NIP 77600036402008-10-23 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „DROBINIANKA” W DROBINIE W LIKWIDACJI2012-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze 791 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PŁOCKU2008-10-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-10-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PŁOCKI gmina DROBIN miejscowość DROBIN2008-10-23 do dziś
2. Adresmiejscowość DROBIN ulica PADLEWSKIEGO nr domu 8A kod pocztowy 09-210 poczta DROBIN kraj POLSKA 2008-10-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu103.06.1983 R.2008-10-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2008-10-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2008-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2008-10-23 do dziś
266 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2008-10-23 do dziś
368 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW2008-10-23 do dziś
468 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI I INNYM PRZEZNACZENIU2008-10-23 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE -NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNO-PRAWNYCH -NIERUCHOMOŚCIAMI NIESTANOWIĄCYMI MIENIA SPÓŁDZIELNI2008-10-23 do dziś
688 99 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, KULTURALNEJ I OŚWIATOWEJ2008-10-23 do dziś
768 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI JEJ MIENIE LUB MIENIE JEJ CZŁONKÓW, NABYTE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 15.12.2000R. O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH2021-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
2data złożenia 12.03.2021 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142021-03-12 do dziś
3data złożenia 12.03.2021 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-03-12 do dziś
4data złożenia 12.03.2021 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-03-12 do dziś
5data złożenia 12.03.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-03-12 do dziś
6data złożenia 12.03.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-12 do dziś
7data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-03-12 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji11.07.2012 UCHWAŁA NR 1 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ „DROBINIANKA” W DROBINIE PRZY UL. PADLEWSKIEGO 8A Z DNIA 27 MARCA 2012 R. UCHWAŁA NR 1 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ „DROBINIANKA” W DROBINIE PRZY UL. PADLEWSKIEGO 8A Z DNIA 11 LIPCA 2012 R. O POSTAWIENIU SPÓŁDZIELNI W STAN LIKWIDACJI2012-10-31 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2012-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORAWIEC2012-10-31 do dziś
2. ImionaKAMILA AGNIESZKA2012-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów