N&B CONSULTING GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000315935
Numer REGON: 241041506
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-10-21
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2019-03-18
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/11648/19/204]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2008-10-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaN&B CONSULTING GROUP SPÓŁKA AKCYJNA2018-08-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-10-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-08-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. HOŻA nr domu 86 nr lokalu 410 kod pocztowy 00-682 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu130 WRZESIEŃ 2008-NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO-KANCELARIA NOTARIALNA J.WOJDYŁO, M.GREGORCZYK NOTARIUSZ S.C-KATOWICE UL. KOPERNIKA 26-REP. A NR 9898/20082008-10-21 do dziś
219.05.2014 R., REP. A NR 3952/2014, NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO, KANCELARIA NOTARIALNA J.WOJDYŁO, M.GREGORCZYK W KATOWICACH - SKREŚLONO: § 9; - DODANO: UST. 9 W § 162014-06-11 do dziś
302.03.2018R., REPERTORIUM A NR 1276/2018,NOTARIUSZ TYMOTEUSZ GRAJNER Z KANCELARII NOTARIALNEJ MICHAŁ GRAJNER I PARTNER W KATOWICACH PRZY ULICY GLIWICKIEJ 15 ZMIENIONO:§ 7 I § 27 UST.42018-05-08 do dziś
429.06.2018R., REPERTORIUM A NR 3668/2018, NOTARIUSZ TYMOTEUSZ GRAJNER Z KANCELARII NOTARIALNEJ MICHAŁ GRAJNER I PARTNER W KATOWICACH UL. GLIWICKA 15 ZMIENIONO: § 1, § 2 STATUTU SPÓŁKI2018-08-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-10-21 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2008-10-21 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2008-10-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6800000,00 ZŁ2008-10-21 do dziś
4. Wartość nominalna akcji100,00 ZŁ2008-10-21 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego15700,00 ZŁ2008-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty6784300,00 ZŁ2008-10-21 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2008-10-21 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii680002008-10-21 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2018-05-08 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2008-10-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-10-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2008-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSALIUK2018-04-27 do dziś
2. ImionaVITALII2018-04-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-04-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2008-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy127 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2008-10-21 do dziś
228 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-10-21 do dziś
332 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2008-10-21 do dziś
433 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2008-10-21 do dziś
542 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2008-10-21 do dziś
643 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2008-10-21 do dziś
762 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2008-10-21 do dziś
871 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-10-21 do dziś
974 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2008-10-21 do dziś
1025 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2017-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.05.2009 okres 21.10.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-05 do dziś
2data złożenia 21.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-27 do dziś
3data złożenia 31.05.2011 okres 01.01.2010 DO 31.12.20102011-06-14 do dziś
4data złożenia 04.06.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-11 do dziś
5data złożenia 29.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
6data złożenia 03.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
7data złożenia 25.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
8data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
9data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta121.10.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-05 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-05-27 do dziś
301.01.2010 DO 31.12.20102011-06-14 do dziś
401.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-11 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego121.10.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-05 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-05-27 do dziś
301.01.2010 DO 31.12.20102011-06-14 do dziś
401.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-11 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu121.10.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-05 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-05-27 do dziś
301.01.2010 DO 31.12.20102011-06-14 do dziś
401.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-11 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ X GOSPODARCZY nr X GU 176/14/1 data 10.02.20152015-03-19 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWARCIA UKŁADU2015-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
2
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan nr data2019-03-18 do dziś
4. Informacja o uchyleniu układuorgan POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W KATOWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr AKT X GUU 1/18/3 data 04.09.20182019-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów