„A TACY SAMI” STOWARZYSZENIE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W LUBINIE

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000315867
Numer REGON: 020852041
Numer NIP: 6922457136
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-10-20
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2009-09-30
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/7939/9/5]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjistowarzyszenie2008-10-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020852041 NIP 69224571362009-09-30 do dziś
3. Nazwa„A TACY SAMI” STOWARZYSZENIE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W LUBINIE2008-10-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?TAK2008-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LUBIŃSKI gmina LUBIN miejscowość LUBIN2008-10-20 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBIN ulica SKŁADOWA nr domu 3 kod pocztowy 59-300 poczta LUBIN kraj POLSKA 2008-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu127.05.2008 R. -UCHWALONO STATUT2008-10-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2008-10-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuSTAROSTA POWIATU LUBIŃSKIEGO2008-10-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD STOWARZYSZENIA2008-10-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSTOWARZYSZENIE REPREZENTUJE NA ZEWNĄTRZ PREZES LUB WICEPREZES STOWARZYSZENIA. DO WAŻNOŚCI PISM WYMAGANE SĄ PODPISY PREZESA I SEKRETARZA. W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH OŚWIADCZENIA SKŁADAJĄ: PREZES Z WICEPREZESEM LUB SKARBNIKIEM ALBO WICEPREZES ZE SKARBNIKIEM.2008-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEDBALSKA2008-10-20 do dziś
2. ImionaEWA ALICJA2008-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2008-10-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLSKA2008-10-20 do dziś
2. ImionaBARBARA2008-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2008-10-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIASKOWSKI2008-10-20 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2008-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ2008-10-20 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIAŁCZYK2008-10-20 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2008-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSKARBNIK2008-10-20 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓLIKOWSKI2008-10-20 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2008-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-10-20 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRUSZKO2008-10-20 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2008-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2008-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANIA2008-10-20 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2008-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARLAK2008-10-20 do dziś
2. ImionaALDONA2008-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOLARSKA2008-10-20 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2008-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2009 okres 27.05.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-30 do dziś
4. Tbd127.05.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiROZWIJANIE, PROPAGOWANIE INICJATYW, POSTAW I DZIAŁAŃ SPRZYJAJĄCYCH REHABILITACJI SPOŁECZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, OSÓB POSZKODOWANYCH NA SKUTEK PRZESTĘPSTW, WYPADKÓW DROGOWYCH, KOMUNIKACYJNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH PROCESÓW INTEGRACJI W NAJBLIŻSZYM ŚRODOWISKU I SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, ZWIĘKSZANIU AKTYWNOŚCI ŻYCIOWEJ, ZARADNOŚCI OSOBISTEJ ORAZ NIEZALEŻNOŚCI EKONOMICZNEJ, KSZTAŁTOWANIU ATMOSFERY ZAUFANIA I SZACUNKU DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.2008-10-20 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
2. Nieodpłatna działalność statutowa186 90 REHABILITACJA I REWALIDACJA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ2008-10-20 do dziś
285 60 Z POMOC PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNA UDZIELANA DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ2008-10-20 do dziś
388 99 Z POMOC I PORADNICTWO DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ2008-10-20 do dziś
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów