EXIT DEVELOPMENTS JERZY FRĄCKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000315804
Numer REGON: 280319405
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-10-22
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-05-14
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/6824/21/485]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2008-10-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 280319405 NIP 84519343932008-10-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXIT DEVELOPMENTS JERZY FRĄCKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA2010-02-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-10-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat GIŻYCKI gmina GIŻYCKO miejscowość KOZIN2008-10-22 do dziś
2. Adresmiejscowość KOZIN nr domu 7a kod pocztowy 11-500 poczta GIŻYCKO kraj POLSKA 2008-10-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102.10.2008 R. UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 12.10.2008 R. ZMIENIONO PAR. 42008-10-22 do dziś
224.10.2008 R. NOTARIUSZ IRENA ŚLUSARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 10980/2008 -ZMIENIONO § 5 UST. 1 UMOWY; UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 08.12.2009 R. ZMIENIONO § 3, § 5 UST. 1, § 11, SKREŚLONO § 9; 09.12.2009 R.NOTARIUSZ IRENA SLUSARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 12360/2009 -ZMIENIONO § 5 UST. 1 UMOWY; UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 10.12.2009 R. ZMIENIONO § 2, § 3, § 5 UST. 1, § 11, DODANO § 92010-02-04 do dziś
3ANEKSEM Z DNIA 22.10.2011 R. ZMIENIONO: § 7, § 9 PKT 3 UMOWY2012-01-16 do dziś
4ANEKSEM Z DNIA 9.12.2009 R. DODANO § 17A UMOWY.2014-03-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-10-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2008-10-22 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KSH WSPÓLNICY PRZEKSZTAŁCANEJ SPÓŁKI CYWILNEJ O NAZIW EXIT DEVELOPMENTS, AGNIESZKA KOBS, JERZY FRĄCKIEWICZ SPÓŁKA CYWILNA: -AGNIESZKA KOBS -EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 48669, JERZY FRĄCKIEWICZ -EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 16262008-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRĄCKIEWICZ2008-10-22 do dziś
2. ImionaJERZY2008-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-10-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2008-10-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2008-10-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-10-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWORSKI2010-02-04 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW KAZIMIERZ2010-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-02-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-02-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-02-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-02-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-10-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI WSPÓLNICY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE2012-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWORSKI2010-02-04 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW KAZIMIERZ2010-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRĄCKIEWICZ2008-10-22 do dziś
2. ImionaJERZY2008-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2008-10-22 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-10-22 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-10-22 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2008-10-22 do dziś
542 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2008-10-22 do dziś
642 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-10-22 do dziś
743 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2008-10-22 do dziś
843 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2008-10-22 do dziś
943 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2008-10-22 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-02 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-02 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-02 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-15 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów