EWITRYNA KĘDZIERSKI, SZAFRANIEC SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000315772
Numer REGON: 100594887
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-10-22
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-08-10
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/16305/20/743]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2008-10-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWITRYNA KĘDZIERSKI, SZAFRANIEC SPÓŁKA JAWNA2008-10-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-10-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2008-10-22 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica PL. ZWYCIĘSTWA nr domu 2 kod pocztowy 90-312 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2008-10-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki108.10.2008 R.2008-10-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-10-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘDZIERSKI2008-10-22 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2008-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2008-10-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-10-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAFRANIEC2008-10-22 do dziś
2. ImionaMACIEJ2008-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2008-10-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-10-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-10-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE NA RÓWNYCH PRAWACH. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE. ZA CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU UWAŻA SIĘ TAKIE CZYNNOŚCI, KTÓRE POWODUJĄ POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 50000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH). W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU KONIECZNE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW.2008-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘDZIERSKI2008-10-22 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2008-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAFRANIEC2008-10-22 do dziś
2. ImionaMACIEJ2008-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2008-10-22 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-10-22 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-08-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2020-08-10 do dziś
262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-08-10 do dziś
373 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2020-08-10 do dziś
459 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2020-08-10 do dziś
585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-08-10 do dziś
674 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2020-08-10 do dziś
762 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2020-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-16 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-16 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-09-16 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-09-16 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-09-16 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112019-09-16 do dziś
7OD 01.01.2010 DO 31.12.20102019-09-16 do dziś
8OD 01.01.2009 DO 31.12.20092019-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów