BÜSSCHER & HOFFMANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000315739
Numer REGON: 141563685
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-10-21
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2019-09-16
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/25784/19/276]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-10-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBÜSSCHER & HOFFMANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-10-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-10-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2016-06-14 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. RYDLÓWKA nr domu 15-17 kod pocztowy 30-363 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2016-06-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejOFFICE.WARSZAWA@BUEHO.PL2016-06-14 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BUEHO.PL2016-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 10.09.2008 R., SPORZĄDZONA PRZEZ NOTARIUSZA ROBERTA BŁASZCZAKA, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY DŁUGIEJ 31, REP. A NR 25445/20082008-10-21 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 06.08.2013R., REP. A NR 7170/2013 NOTARIUSZ MAGDALENA KOROBOWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA § 8 UMOWY SPÓŁKI2013-09-05 do dziś
320.05.2016 R., REP. A NR 2020/2016, WAŁADYSŁAWA FILOCHOWSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA WRZOCHALSKA-ZARĘBA, WŁADYSŁAWA FILOCHOWSKA NOTARIUSZE - SPÓŁKA W WARSZAWIE, ZMIANA § 2, USTALONO TEKST JEDNOLITY2016-06-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-10-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-10-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBÜSSCHER & HOFFMANN GMBH2008-10-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały495 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500 ZŁOTYCH2008-10-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-10-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-10-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W RAZIE POWOŁANIA PREZESA ZARZĄDU JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNIEJ REPREZENTACJI. CO DO ZASADY PROKURENCI REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. JEŻELI WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI WYRAŻĄ ZGODĘ, PROKURENT MOŻE ZOSTAĆ UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNIEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI LUB POSZCZEGÓLNEGO ODDZIAŁU. TAKA UCHWAŁA MUSI ZOSTAĆ PODJĘTA ŁĄCZNIE PRZEZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ZA PISEMNĄ ZGODĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.2008-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLANDL2012-07-17 do dziś
2. ImionaKARL2012-07-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-07-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-02-11 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-02-11 do dziś
382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-02-11 do dziś
446 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-02-11 do dziś
546 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2015-02-11 do dziś
646 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2015-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2010 okres 01.11.2008 -31.12.20092010-08-05 do dziś
2data złożenia 09.11.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-11-23 do dziś
3data złożenia 26.09.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-31 do dziś
4data złożenia 22.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-28 do dziś
5data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
6data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
7data złożenia 09.02.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-14 do dziś
8data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-16 do dziś
9data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
10data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.11.2008 -31.12.20092010-08-05 do dziś
201.01.2010-31.12.20102011-11-23 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-10-31 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-08-28 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-14 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-16 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu110.09.2008 -31.12.20092010-08-05 do dziś
201.01.2010-31.12.20102011-11-23 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-10-31 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-08-28 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-14 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-16 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów