BOOM SPÓŁKA Z OGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000315627
Numer REGON: 241021030
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-10-20
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-08-26
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/10639/22/193]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-10-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 241021030 NIP 64230669722009-11-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOOM SPÓŁKA Z OGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-10-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-10-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. RYBNIK gmina M. RYBNIK miejscowość RYBNIK2008-10-20 do dziś
2. Adresmiejscowość RYBNIK ulica WODZISŁAWSKA nr domu 26 kod pocztowy 44-200 poczta RYBNIK kraj POLSKA 2008-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.09.2008 R., NOTARIUSZ GRAŻYNA WRÓBEL, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, REP. A NR 13865/20082008-10-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-10-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-10-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŚKA2008-10-20 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW2008-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.660.000,000 ZŁ2011-10-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-10-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOKWA2011-05-11 do dziś
2. ImionaVIKTOR2011-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000,00 ZŁ2011-10-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-05-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2000000,00 ZŁ2011-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-10-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU2008-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYGOL2022-08-26 do dziś
2. ImionaALBERT JÓZEF2022-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-08-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-10-20 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2022-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-11-17 do dziś
2data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-10-07 do dziś
3data złożenia 19.07.2011 okres 01.01.2009 -31.12.20092011-10-07 do dziś
4data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-17 do dziś
5data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-24 do dziś
6data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
7data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
8data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
9data złożenia 05.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
10data złożenia 21.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-21 do dziś
11data złożenia 21.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
12data złożenia 22.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
13data złożenia 01.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
14data złożenia 26.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.20082009-11-17 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-10-07 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092011-10-07 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-10-17 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-09-24 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-21 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 -31.12.20082009-11-17 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-10-07 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092011-10-07 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-10-17 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-09-24 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów