FIRMA BUDOWLANO-DEVELOPERSKA LUIEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000315602
Numer REGON: 020828551
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-10-14
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2016-06-13
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/11113/16/722]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-10-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020828551 NIP 69224564502010-09-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA BUDOWLANO-DEVELOPERSKA LUIEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-10-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-10-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LUBIŃSKI gmina LUBIN miejscowość LUBIN2008-10-14 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBIN ulica POLNA nr domu 26 kod pocztowy 59-300 poczta LUBIN kraj POLSKA 2011-02-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11) AKT NOTARIALNY Z DNIA 22 09.2008 R., SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBINIE, UL. SIENKIEWICZA 9, PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ NIESPODZIEWANY, REP. A, NR 9985/2008 2) AKT NOTARIALNY Z DNIA 1.10.2008 R., SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBINIE, UL. SIENKIEWICZA 9, PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ NIESPODZIEWANY, REP. A, NR 10327/2008 -ZMIANA TREŚCI § 7 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2008-10-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-10-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-10-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASIELUK2008-10-14 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2008-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały528 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 52.800,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE OSIEMSET ZŁOTYCH)2008-10-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-10-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRAVO GIL2008-10-14 do dziś
2. ImionaAGUSTIN2008-10-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały528 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 52.800,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE OSIEMSET ZŁOTYCH)2008-10-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-10-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSALWIERZ2008-10-14 do dziś
2. ImionaADAM KAZIMIERZ2008-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały132 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.200,00 ZŁ (TRZYNAŚCIE TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH)2008-10-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-10-14 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZTAJNER2008-10-14 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ WIESŁAW2008-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały132 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.200,00 ZŁ (TRZYNAŚCIE TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH)2008-10-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-10-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego132000,00 ZŁ2008-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-10-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES I WICEPREZES SAMODZIELNIE.2008-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASIELUK2008-10-14 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2008-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2008-10-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-10-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSALWIERZ2008-10-14 do dziś
2. ImionaADAM KAZIMIERZ2008-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-10-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-10-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZTAJNER2008-10-14 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ WIESŁAW2008-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2008-10-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-10-14 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRAVO GIL2008-10-14 do dziś
2. ImionaAGUSTIN2008-10-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2008-10-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-10-14 do dziś
242 1 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2008-10-14 do dziś
342 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2008-10-14 do dziś
443 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2008-10-14 do dziś
543 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2008-10-14 do dziś
643 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2008-10-14 do dziś
743 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2008-10-14 do dziś
868 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.09.2010 okres 22.09.2008 R. -31.12.2009 R.2010-09-02 do dziś
2data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-18 do dziś
3data złożenia 24.05.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-06-13 do dziś
4data złożenia 24.05.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-06-13 do dziś
5data złożenia 24.05.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-06-13 do dziś
6data złożenia 24.05.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego122.09.2008 R. -31.12.2009 R.2010-09-02 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-18 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-06-13 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-06-13 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-06-13 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu122.09.2008 R. -31.12.2009 R.2010-09-02 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-18 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-06-13 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-06-13 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-06-13 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów