„BUSINESS SQUARE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000315482
Numer REGON: 100586847
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-10-13
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2019-02-11
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/86267/18/442]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-10-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 100586847 NIP 72625988702009-01-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUSINESS SQUARE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-10-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-10-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-12-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. AUGUSTYNA KORDECKIEGO nr domu 19 nr lokalu 2 kod pocztowy 04-143 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-12-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.10.2008 NOTARIUSZ ZOFIA KRÓL KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI REPERTORIUM A NR 5340/20082008-10-13 do dziś
220.09.2011 R., REPERTORIUM 3046/2011, NOTARIUSZ BOŻENA STROJNOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § § 3, 7, 8, 9.2011-11-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-10-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-10-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARYJCZAK2008-10-13 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF STEFAN2008-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49.750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.487.500 PLN2009-01-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-10-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGDAŃSK DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3629455042017-12-13 do dziś
4. Numer KRS0000584516 2017-12-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500.000,00 ZŁ.2017-12-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-12-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000000,00 ZŁ2009-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport14950000,00 ZŁ2009-01-07 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-10-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOCZEŚNIE JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY LUB JEDEN CZŁONEK JEŚLI ZARZĄD JEDNOOSOBOWY2008-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBILSKI2017-12-13 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MARIAN2017-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-12-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZABOKLICKI2017-12-13 do dziś
2. ImionaJERZY2017-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-12-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPARYJCZAK2017-12-13 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2017-12-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-12-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-12-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2011-11-29 do dziś
273 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-11-29 do dziś
382 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2011-11-29 do dziś
482 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2011-11-29 do dziś
582 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-11-29 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-11-29 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-11-29 do dziś
868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-11-29 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-11-29 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.10.2011 okres OD 13.10.2008 R. DO 31.12.2008 R.2011-11-29 do dziś
2data złożenia 04.10.2011 okres OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2011-11-29 do dziś
3data złożenia 04.10.2011 okres OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-11-29 do dziś
4data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-07-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.10.2008 R. DO 31.12.2008 R.2011-11-29 do dziś
2OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2011-11-29 do dziś
3OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-11-29 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-07-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.10.2008 R. DO 31.12.2008 R.2011-11-29 do dziś
2OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2011-11-29 do dziś
3OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-11-29 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
15. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-WIDZEWA W ŁODZI, SEKCJA EGZEKUCYJNA W II WYDZ. CYWILNYM: KURATOR DLA DŁUŻNIKA, KTÓREGO MIEJSCE POBYTU NIE JEST ZNANE (ART. 802 KPC): ZARZĄDZENIE Z DN. 26.09.2018 O SYGN. II1 CO 3644/18, ZARZĄDZENIE Z DN. 26.09.2018 O SYGN. II1 CO 3643/18, ZARZĄDZENIE Z DN. 26.09.2018 O SYGN. II1 CO 3782/18, ZARZĄDZENIE Z DN. 26.09.2018 O SYGN. II1 CO 3624/18, ZARZĄDZENIE Z DN. 26.09.2018 O SYGN. II1 CO 3627/18, ZARZĄDZENIE Z DN. 26.09.2018 O SYGN. II1 CO 3628/18, ZARZĄDZENIE Z DN. 26.09.2018 O SYGN. II1 CO 3641/18, ZARZĄDZENIE Z DN. 26.09.2018 O SYGN. II1 CO 3642/18, ZARZĄDZENIE Z DN. 26.09.2018 O SYGN. II1 CO 2710/18; KURATOR DO REPREZENTOWANIA DŁUŻNIKA W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM PROWADZONYM PRZEZ KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SĄDZIE REJONOWYM DLA ŁODZI WIDZEWA W ŁODZI RAFAŁA CIACHA W SPRAWIE O SYGN. KM 308/16 - POSTANOWIENIE Z DN. 12.10.2018 O SYGN. II1 CO 3626/18; KURATOR DO REPREZENTOWANIA DŁUŻNIKA W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM PROWADZONYM PRZEZ KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SĄDZIE REJONOWYM DLA ŁODZI WIDZEWA W ŁODZI RAFAŁA CIACHA W SPRAWIE O SYGN. KM 312/16 - POSTANOWIENIE Z DN. 12.10.2018 O SYGN. II1 CO 3640/18;2019-02-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGONDZIO2018-11-06 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2018-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-06 do dziś
6. Data powołania kuratora26.09.20182018-11-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGONDZIO2018-11-13 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2018-11-13 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI-WIDZEWA W ŁODZI SEKCJA EGZEKUCYJNA II WYDZIAŁU CYWILNEGO Z WNIOSKU SKARB PAŃSTWA - PREZYDENT MIASTA ŁODZI Z DNIA 08.10.2018 ROKU, SYGN. AKT II 1 CO 3786/18 , O USTANOWIENIU KURATORA DLA DŁUŻNIKA KTÓREGO MIEJSCE POBYTU NIE JEST ZNANE W TRYBIE ART. 802 K.P.C.2018-11-13 do dziś
6. Data powołania kuratora08.10.20182018-11-13 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGONDZIO2018-11-15 do dziś
2. ImionaRAFAŁ PIOTR2018-11-15 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI-WIDZEWA W ŁODZI, SEKCJA EGZEKUCYJNA II WYDZIAŁU CYWILNEGO Z WNIOSKU SKARBU PAŃSTWA - PREZYDENT MIASTA ŁODZI Z DNIA 08.10.2018 ROKU, SYGN. AKT II 1 CO 3784/18 I SYGN. AKT II 1 CO 3785/18, O USTANOWIENIU KURATORA DLA DŁUŻNIKA KTÓREGO MIEJSCE POBYTU NIE JEST ZNANE W TRYBIE ART. 802 K.P.C. 12 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU, SYGN. AKT II 1 CO 3783/18; UPRAWNIENIE DO ZASTĘPOWANIA DŁUŻNIKA BUSSINES SOUARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W SPRAWIE O SYGN. AKT KM 153/18) POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI WIDZEWA W ŁODZI Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU, SYGN. AKT II 1 CO 3625/18; UPRAWNIENIE DO ZASTĘPOWANIA DŁUŻNIKA BUSSINES SQUARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W SPRAWIE O SYGN. AKT KM 305/16) POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI WIDZEWA W ŁODZI Z DNIA 27 LISTOPADA 2018 ROKU, SYGN. AKT II 1 CO 5005/18; UPRAWNIENIE DO ZASTĘPOWANIA DŁUŻNIKA BUSSINES SQUARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W SPRAWIE O SYGN. AKT KM 544/18) I KM 237/182019-02-11 do dziś
6. Data powołania kuratora08.10.20182018-11-15 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów