„TANKENERGY POLSKA TANKPOOL24” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000315377
Numer REGON: 300974052
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-10-16
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-05-23
Sygnatura akt[RDF/489824/23/92]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-10-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TANKENERGY POLSKA TANKPOOL24” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-10-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-10-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2008-10-16 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica LITEWSKA nr domu 11 kod pocztowy 60-605 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2008-10-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.02.2008 R. NOTARIUSZ PAULINA JABŁOŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 1871/2008. 27.06.2008 R. NOTARIUSZ PAULINA JABŁOŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 6973/2008. ZMIENIONO: § 15 UST. 6, § 16 UST. 5, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2008-10-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-10-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-10-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTANKENERGY GMBH2008-10-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały540 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 270.000,00 ZŁOTYCH2008-10-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-10-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaELLENS2008-10-16 do dziś
2. ImionaJUSTYNA ANNA2008-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90.000,00 ZŁOTYCH2008-10-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-10-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego360000,00 ZŁ2008-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-10-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -WYKONUJE ON SAMODZIELNIE WSZELKIE CZYNNOŚCI ORAZ SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2008-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaELLENS2008-10-16 do dziś
2. ImionaJUSTYNA ANNA2008-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-10-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-10-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHUMA2008-10-16 do dziś
2. ImionaRÜDIGER2020-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2008-10-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2008-10-16 do dziś
246 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2008-10-16 do dziś
346 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2008-10-16 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-10-16 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2008-10-16 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-10-16 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-10-16 do dziś
846 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2020-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.08.2021 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102021-08-03 do dziś
2data złożenia 03.08.2021 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112021-08-03 do dziś
3data złożenia 03.08.2021 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122021-08-03 do dziś
4data złożenia 03.08.2021 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132021-08-03 do dziś
5data złożenia 03.08.2021 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142021-08-03 do dziś
6data złożenia 03.08.2021 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-08-03 do dziś
7data złożenia 03.08.2021 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-08-03 do dziś
8data złożenia 03.08.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-08-03 do dziś
9data złożenia 23.05.2023 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182023-05-23 do dziś
10data złożenia 23.05.2023 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-05-23 do dziś
11data złożenia 23.05.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-05-23 do dziś
12data złożenia 23.05.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-23 do dziś
13data złożenia 23.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2010 DO 31.12.20102021-08-03 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112021-08-03 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122021-08-03 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132021-08-03 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142021-08-03 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-08-03 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-08-03 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów