BONA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000315294
Numer REGON: 280352740
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-10-28
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-06-02
Sygnatura akt[RDF/295473/21/227]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-10-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-10-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-10-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat ELBLĄG gmina ELBLĄG miejscowość ELBLĄG2020-05-21 do dziś
2. Adresmiejscowość ELBLĄG ulica UL. GEN. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO nr domu 33 kod pocztowy 82-300 poczta ELBLĄG kraj POLSKA 2020-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.08.2008 R. -NOTARIUSZ MAREK KRULL, KANCELARIA NOTARIALNA W ELBLĄGU, REP. A NR 5085/2008; 21.10.2008 R. -NOTARIUSZ MAREK KRULL, KANCELARIA NOTARIALNA W ELBLĄGU, REP. A NR 5934/2008 -ZMIENIONO § 2 I § 7 PKT 5 UMOWY SPÓŁKI2008-10-28 do dziś
220.03.2020R., REP.A NR 2392/2020, NOTARIUSZ MAREK KRULL, KANCELARIA NOTARIALNA W ELBLĄGU - ZMIENIONO §3 UMOWY.2020-05-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-10-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-10-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGWOŹDZIEWICZ2008-10-28 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW MARIAN2008-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały990 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500 ZŁ2015-09-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-09-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-10-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW, PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.2008-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGWOŹDZIEWICZ2008-10-28 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW MARIAN2008-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-10-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMAŁCZYŃSKA2020-05-21 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA EWA2020-05-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-05-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA2020-05-21 do dziś
21. NazwiskoDUDA2020-05-21 do dziś
2. ImionaPAULINA2020-05-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-05-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA2020-05-21 do dziś
31. NazwiskoKAKOJEJKO2020-05-21 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2020-05-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-05-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA2020-05-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-10-28 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2008-10-28 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2008-10-28 do dziś
477 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-10-28 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-10-28 do dziś
693 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2008-10-28 do dziś
796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-10-28 do dziś
841 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-10-28 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.04.2010 okres 05.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-19 do dziś
2data złożenia 11.03.2011 okres 2010 R.2011-03-18 do dziś
3data złożenia 23.03.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-03-27 do dziś
4data złożenia 29.03.2013 okres 01.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-04-03 do dziś
5data złożenia 06.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
6data złożenia 20.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-13 do dziś
7data złożenia 13.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
8data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
9data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
10data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
11data złożenia 05.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-05 do dziś
12data złożenia 02.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego105.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-19 do dziś
22010 R.2011-03-18 do dziś
301.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-03-27 do dziś
401.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-04-03 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-13 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-05 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu105.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-19 do dziś
22010 R.2011-03-18 do dziś
301.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-03-27 do dziś
401.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-04-03 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-13 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów