„BULWARY SZTUKI”

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000315137
Numer REGON: 120942568
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-10-08
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-10-20
Sygnatura akt[RDF/266717/20/313]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjifundacja2008-10-08 do dziś
3. Nazwa„BULWARY SZTUKI”2008-10-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-10-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2008-10-08 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica MOSTOWA nr domu 8 kod pocztowy 31-061 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2014-03-13 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejFUNDACJA@BULWARYSZTUKI.PL2014-03-13 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BULWARYSZTUKI.PL2014-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112.09.2008, 30.09.2008 ZMIENIONO § 1; UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2008-10-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2008-10-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO, PREZYDENT MIASTA KRAKOWA2008-10-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-10-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA FUNDACJI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2008-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUZIK2008-10-08 do dziś
2. ImionaTOMASZ2008-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-10-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEGORZEK2008-10-08 do dziś
2. ImionaJAKUB2008-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-10-08 do dziś
247 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-10-08 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2008-10-08 do dziś
456 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2008-10-08 do dziś
574 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2008-10-08 do dziś
674 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2008-10-08 do dziś
785 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2008-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.02.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-03-13 do dziś
2data złożenia 07.02.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-03-13 do dziś
3data złożenia 07.02.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-13 do dziś
4data złożenia 24.08.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-22 do dziś
5data złożenia 24.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
6data złożenia 18.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
7data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-19 do dziś
8data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-20 do dziś
9data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-21 do dziś
10data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-21 do dziś
11data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-30 do dziś
12data złożenia 19.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-19 do dziś
13data złożenia 20.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-03-13 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-03-13 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-13 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-19 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-20 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-21 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-30 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-19 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiPROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ2008-10-08 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów