ENERGETYKA I RECYKLING ODPADÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000314923
Numer REGON: 100541402
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-10-02
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-01-04
Sygnatura akt[RDF/365924/22/490]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-10-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGETYKA I RECYKLING ODPADÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-10-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZGIERSKI gmina GŁOWNO miejscowość GŁOWNO2008-10-02 do dziś
2. Adresmiejscowość GŁOWNO ulica SOWIŃSKIEGO nr domu 9/11 kod pocztowy 95-015 poczta GŁOWNO kraj POLSKA 2014-09-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.07.2008 R., NOTARIUSZ JERZY FOLCHOLC, KANCELARIA NOTARIALNA W GŁOWNIE, REPERTORIUM A 3364/2008. AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.08.2008 R., NOTARIUSZ JERZY FOLCHOLC, KANCELARIA NOTARIALNA W GŁOWNIE, REPERTORIUM A 3926/2008, UCHWALONO ZMIANĘ UMOWY SPÓŁKI W ZAKRESIE: § 8, § 21.1, § 22 UMOWY SPÓŁKI.2008-10-02 do dziś
219.03.2013 R., REPERTORIUM A 1167/2013, NOTARIUSZ JERZY FOLCHOLC, KANCELARIA NOTARIALNA W GŁOWNIE - ZMIENIONO: § 17, § 18, § 21(SKREŚLONO), § 22, § 23 UMOWY.2013-06-21 do dziś
329.01.2014 R. NOTARIUSZ JERZY FOLCHOLC, KANCELARIA NOTARIALNA W GŁOWNIE REPERTORIUM A NR 357/2014- UCHWALENIE UMOWY SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU, 17.04.2014 R. ASESOR NOTARIALNY ANNA WŁODARCZYK ZASTĘPCA NOTARIUSZA JERZEGO FOLCHOLCA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GŁOWNIE REPERTORIUM A NR 1723/2014- ZMIANA TREŚCI § 15 I § 20 UST. 4 UMOWY SPÓŁKI2014-04-30 do dziś
402.06.2014 R., NOTARIUSZ JEZRY FOLCHOLC, KANCELARIA NOTARIALNA W GŁOWNIE, REPERTORIUM A NR 2587/2014, ZMIANA § 2 UMOWY2014-09-04 do dziś
510.01.2018 R., NOTARIUSZ JERZY FOLCHOLC, KANCELARIA NOTARIALNA W GŁOWNIE, REPERTORIUM A NR 158/2018 - ZMIANA § 10 UST. 3, § 11, § 12 UST. 2 I § 16 UST. 1 UMOWY2018-03-27 do dziś
606.09.2019 R., NOTARIUSZ ANNA WŁODARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W GŁOWNIE, REP. A 5534/2019 - ZMIENIONO § 20 UST. 22019-11-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-10-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-10-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRATKOWSKI2014-04-30 do dziś
2. ImionaPIOTR2014-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000 ZŁOTYCH2015-03-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-04-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2014-04-30 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2014-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000 ZŁOTYCH2015-03-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-04-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIACKIEWICZ2014-04-30 do dziś
2. ImionaTOMASZ WIKTOR2014-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000 ZŁOTYCH2015-03-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-04-30 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEŃKOWSKI2014-04-30 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW ANTONI2014-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000 ZŁOTYCH2015-03-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-04-30 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARCZ2016-07-19 do dziś
2. ImionaHENRYK WOJCIECH2016-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.000,00 ZŁ2016-07-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-07-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego120000,00 ZŁ2015-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-10-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE I PROKURENT SAMODZIELNIE.2019-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARCZ2019-11-22 do dziś
2. ImionaHENRYK WOJCIECH2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-11-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2008-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoZIELIŃSKI2019-11-22 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2019-11-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-11-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2019-11-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2014-04-30 do dziś
228 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-04-30 do dziś
333 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2014-04-30 do dziś
435 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2014-04-30 do dziś
538 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2014-04-30 do dziś
643 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2014-04-30 do dziś
771 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-04-30 do dziś
872 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2014-04-30 do dziś
974 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2014-04-30 do dziś
1028 21 Z PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH2015-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
2data złożenia 22.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
3data złożenia 27.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
4data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-07 do dziś
5data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-03 do dziś
6data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
7data złożenia 04.01.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-07 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-03 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-07 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-28 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-03 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-03 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów