ASTALDI S.P.A. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000314780
Numer REGON: 141587154
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-09-30
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/263248/20/561]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejoddział zagranicznego przedsiębiorcy2008-09-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1415871542012-09-24 do dziś
3. NazwaASTALDI S.P.A. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE2008-09-30 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejASTALDI SOCIETA PER AZIONI2018-02-22 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoREGISTRO DELLE IMPRESE 00398970582 CAMERA DI COMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE2018-02-22 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGWŁOSKIE2008-09-30 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-09-30 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-09-30 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość WARSZAWA ulica SAPIEŻYŃSKA nr domu 10A kod pocztowy 00-215 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-03-17 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj WŁOCHY jednostka podziału terytorialnego RZYM (PROWINCJA) miejscowość RZYM ulica VIA BONA GIULIO VINCENZO nr domu 65 nr lokalu kod pocztowy 00156 poczta RZYM 2008-09-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-09-30 do dziś
ASTALDI2008-09-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyPAOLO2008-09-30 do dziś
PRZEDSTAWICIELSTWO PRAWNE SPÓŁKI WOBEC OSÓB TRZECICH I PRZED SĄDEM PRZYSŁUGUJE W SPOSÓB ROZŁĄCZNY PREZESOWI, WICEPREZESOWI LUB WICEPREZESOM, PEŁNOMOCNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNYM CZŁONKOM ZARZĄDU, Z UPRAWNIENIEM DO UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW I ZLECEŃ PEŁNOMOCNIKOM I ADWOKATOM.2015-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVALENSISE2018-12-19 do dziś
2. ImionaMICHELE2018-12-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-12-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCERRI2008-09-30 do dziś
2. ImionaSTEFANO2008-09-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-03-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMONTI2008-09-30 do dziś
2. ImionaERNESTO2008-09-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2011-03-17 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTINELLIS2015-05-11 do dziś
2. ImionaFILIPPO2015-05-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPEŁNOMOCNY CZŁONEK ZARZĄDU2018-12-19 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTALDI2008-09-30 do dziś
2. ImionaCATERINA2008-09-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-09-30 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUCCIA2011-03-17 do dziś
2. ImionaPAOLO2011-03-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-03-17 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaGNUDI2015-05-11 do dziś
2. ImionaPIERO2015-05-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-05-11 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaMINCATO2015-05-11 do dziś
2. ImionaNICOLETTA2015-05-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-05-11 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaMANCINI2015-05-11 do dziś
2. ImionaCHIARA2015-05-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-05-11 do dziś
105. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRECONTA ERNST & YOUNG S.P.A.2008-09-30 do dziś
RADA NADZORCZA2015-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIORI2018-12-19 do dziś
2. ImionaGIOVANNI2018-12-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRECO2018-12-19 do dziś
2. ImionaGREGORIO ANTONIO2018-12-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaADIUTORI2018-12-19 do dziś
2. ImionaANNA ROSA2018-12-19 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaFARNABAIO2015-05-11 do dziś
2. ImionaLELIO2015-05-11 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaDE MARTINO2015-05-11 do dziś
2. ImionaGIULIA2015-05-11 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaFOLLINA2015-05-11 do dziś
2. ImionaFRANCESCO2015-05-11 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPANO”2008-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoKRALKOWSKA2020-03-20 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA BARBARA2020-03-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-03-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-09-30 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2008-09-30 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-09-30 do dziś
442 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2008-09-30 do dziś
542 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2008-09-30 do dziś
642 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2008-09-30 do dziś
742 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2008-09-30 do dziś
842 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2008-09-30 do dziś
942 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-09-30 do dziś
1042 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2015-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.09.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-24 do dziś
2data złożenia 11.05.2012 okres 01.01.2010 -31.12.20102012-05-21 do dziś
3data złożenia 11.09.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-24 do dziś
4data złożenia 07.08.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-14 do dziś
5data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
6data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
7data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
8data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
9data złożenia 09.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-11 do dziś
10data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
11data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-24 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-14 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-11 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 -31.12.20092010-09-24 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102012-05-21 do dziś
301.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-24 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-14 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-11 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-04 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów