GRUPO LAR REAL ESTATE VI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „W LIKWIDACJI”

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000314599
Numer REGON: 141418641
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-09-29
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2021-07-28
Sygnatura akt[RDF/320243/21/160]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-09-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPO LAR REAL ESTATE VI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „W LIKWIDACJI”2021-07-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-09-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-04-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. CHOCIMSKA nr domu 14A nr lokalu 8 kod pocztowy 00-791 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128 KWIETNIA 2008 ROKU PRZED NOTARIUSZEM ANETĄ LESZCZYŃSKĄ W SIEDZIBIE KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ULICY MELOMANÓW 10 LOK.4 ZA REPERTORIUM A NR 3347/20082008-09-29 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.06.2018 R., REP. A NR 4973/2018, NOTARIUSZ W WARSZAWIE DARIUSZ WIERZCHUCKI, ZMIENIONO § 20 UST.4, PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI2018-07-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-09-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-09-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPO LAR HOLDING POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1404293292014-01-22 do dziś
4. Numer KRS0000251096 2014-01-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH2014-01-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-01-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2008-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-09-29 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-09-29 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2008-09-29 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2008-09-29 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-09-29 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-09-29 do dziś
771 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2008-09-29 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2008-09-29 do dziś
971 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-09-29 do dziś
1068 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.04.2010 okres 28.04.2008 -31.12.20082010-04-30 do dziś
2data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-06 do dziś
3data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-17 do dziś
4data złożenia 14.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
5data złożenia 11.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-23 do dziś
6data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
7data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
8data złożenia 14.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
9data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
10data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
11data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
12data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
13data złożenia 28.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego128.04.2008 -31.12.20082010-04-30 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-08-06 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-08-17 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-04-23 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu128.04.2008 -31.12.20082010-04-30 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-08-06 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-08-17 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-04-23 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiREPERTORIUM A NR 2199/2021, NOTARIUSZ EMIL GÓŹDŹ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI GRUPO LAR REAL ESTATE VI SP. Z O.O. ,2021-07-07 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDWÓCH LIKWIDATORÓW ŁĄCZNIE2021-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoMC CABE KUDŁA2021-07-07 do dziś
2. ImionaRENATA AOIFE2021-07-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-07-07 do dziś
21. NazwiskoKRASZEWSKI2021-07-07 do dziś
2. ImionaJANUSZ ZBYSŁAW2021-07-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościREPERTORIUM A NR 2199/2021, NOTARIUSZ EMIL GÓŹDŹ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI GRUPO LAR REAL ESTATE VI SP. Z O.O. ,2021-07-07 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2021-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów