SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CONDOMINIUM SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000314316
Numer REGON: 120778028
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-09-25
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2008-09-25
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/18707/8/113]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2008-09-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CONDOMINIUM SPÓŁKA KOMANDYTOWA2008-09-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-09-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2008-09-25 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica GRUNWALDZKA nr domu 24 nr lokalu 16 kod pocztowy 31-524 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2008-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.08.2008, REP. A NR 7914/2008 NOTARIUSZ W KRAKOWIE TOMASZ ZIĘCINA, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE, PRZY ULICY MASARSKIEJ NR 7/12008-09-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-09-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CONDOMINIUM2008-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON8706152512008-09-25 do dziś
4. Numer KRS0000004815 2008-09-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2008-09-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAJKOWSKI2008-09-25 do dziś
2. ImionaJERZY ANDRZEJ2008-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2008-09-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-09-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2008-09-25 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3.000,00 ZŁ (TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH)2008-09-25 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3.000,00 ZŁ (TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH)2008-09-25 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2008-09-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3.000,00 ZŁ (TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH)2008-09-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2008-09-25 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-09-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMANTARIUSZ SAMODZIELNIE. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADA ZA SPÓŁDZIELNIĘ ZARZĄD JEDNOOSOBOWO JEŻELI ZARZĄD NIE JEST JEDNOOSOBOWY, OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA SKŁAD ZARZĄDU KOMPLANTARUSZA: JERZY CZAJKOWSKI, PESEL 73072700718 -PREZES ZARZĄDU2008-09-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CONDOMINIUM2008-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON8706152512008-09-25 do dziś
4. Numer KRS0000004815 2008-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2008-09-25 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2008-09-25 do dziś
345 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2008-09-25 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-09-25 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-09-25 do dziś
649 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2008-09-25 do dziś
752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2008-09-25 do dziś
855 ZAKWATEROWANIE2008-09-25 do dziś
956 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2008-09-25 do dziś
1058 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2008-09-25 do dziś
1162 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2008-09-25 do dziś
1211 PRODUKCJA NAPOJÓW2008-09-25 do dziś
1363 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2008-09-25 do dziś
1468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2008-09-25 do dziś
1570 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2008-09-25 do dziś
1671 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-09-25 do dziś
1772 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2008-09-25 do dziś
1873 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-09-25 do dziś
1974 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2008-09-25 do dziś
2077 WYNAJEM I DZIERŻAWA2008-09-25 do dziś
2178 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2008-09-25 do dziś
2216 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2008-09-25 do dziś
2318 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2008-09-25 do dziś
2429 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-09-25 do dziś
2535 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2008-09-25 do dziś
2638 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2008-09-25 do dziś
2741 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-09-25 do dziś
2842 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2008-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów