ASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000314183
Numer REGON: 331025216
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-09-23
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-01-11
Sygnatura akt[KO.IX NS-REJ.KRS/8633/20/342]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-09-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2015-09-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-09-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOSZALIN gmina KOSZALIN miejscowość KOSZALIN2016-09-19 do dziś
2. Adresmiejscowość KOSZALIN ulica UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 18 nr lokalu 2 kod pocztowy 75-511 poczta KOSZALIN kraj POLSKA 2016-09-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.09.2008 R., REP. „A” NR 5361/2008, NOTARIUSZ WALDEMAR DULLEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE.2008-09-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-09-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-09-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2008-09-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR 14/08 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI „ASTER” S.A. W KOSZALINIE Z DNIA 12.09.2008 R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI AKCYJNEJ „ASTER” S.A. W KOSZALINIE W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ „ASTER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KOSZALINIE.2008-09-23 do dziś
3. Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracjiZAMIAR PRZEKSZTAŁCENIA NIE PODLEGA ZGŁOSZENIU DO UOKIK.2008-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„ASTER” SPÓŁKA AKCYJNA2008-09-23 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2008-09-23 do dziś
3. Numer w rejestrze0000152443 2008-09-23 do dziś
5. Numer REGON3310252162008-09-23 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIŚKO2012-03-12 do dziś
2. ImionaWIESŁAW ANDRZEJ2012-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały820 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 2850 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.337.000 ZŁ2014-01-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-03-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2565000,00 ZŁ2009-07-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1143829,00 ZŁ2008-09-23 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2008-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBUCA NOWOSAD2014-02-03 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2014-02-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-02-03 do dziś
21. NazwiskoMIŚKO2014-02-03 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAN2014-02-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-02-03 do dziś
31. NazwiskoMIŚKO2008-09-23 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2008-09-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-09-23 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-09-23 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2008-09-23 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2008-09-23 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2008-09-23 do dziś
643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2008-09-23 do dziś
755 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2008-09-23 do dziś
856 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2008-09-23 do dziś
956 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2008-09-23 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.06.2009 okres 23.09.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-29 do dziś
2data złożenia 25.05.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-05-27 do dziś
3data złożenia 04.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
4data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
5data złożenia 24.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-26 do dziś
6data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
7data złożenia 16.07.2015 okres OD 31.12.2013 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
8data złożenia 17.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
9data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
10data złożenia 14.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-15 do dziś
11data złożenia 19.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-19 do dziś
12data złożenia 24.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego123.09.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-29 do dziś
201.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-05-27 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
501.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-26 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
7OD 31.12.2013 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-15 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-19 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu123.09.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-29 do dziś
201.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-05-27 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
501.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-26 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
7OD 31.12.2013 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji09.07.2015R. NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW, REP. A 4892/2015, NOT. R. CZERNIKIEWICZ, KN W KOSZALINIE;2015-09-11 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO2015-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoBORYS2015-09-11 do dziś
2. ImionaADAM2015-09-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności09.07.2015R. NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW, REP. A 4892/2015, NOT. R. CZERNIKIEWICZ, KN W KOSZALINIE;2015-09-11 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2015-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów