„DOLMART” ŁESIA DOLIŃSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000314109
Numer REGON: 331357326
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-09-23
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-07-10
Sygnatura akt[RDF/222089/20/258]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2008-09-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOLMART” ŁESIA DOLIŃSKA SPÓŁKA JAWNA2015-09-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-09-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. KOSZALIN gmina M. KOSZALIN miejscowość KOSZALIN2008-09-23 do dziś
2. Adresmiejscowość KOSZALIN ulica 1-GO MAJA nr domu 1-3 kod pocztowy 75-800 poczta KOSZALIN kraj POLSKA 2012-02-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki125 LIPCA 2008 R.2008-09-23 do dziś
215.10.2011 R. -ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI.2011-11-29 do dziś
319.12.2011 R. -ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI.2012-02-03 do dziś
402.01.2013R. DODANO §8, ZMIANA NUMERACJI DOTYCHCZASOWYCH § 8-16 NA § 9-172013-12-13 do dziś
516.12.2013R. ZMIANA § 5 17.12.2013R. ZMIANA § 42014-01-02 do dziś
61 MAJA 2015R., ZMIANA PARAGRAFÓW: 4 I 5;2015-09-07 do dziś
731.08.2015R. ZMIANA §2 I §5 UMOWY2015-09-29 do dziś
801.09.2017R. ZMIANA §2, §5; 02.09.2017R. ZMIANA §42017-09-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-09-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2008-09-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleTRYB PRZEKSZTAŁCENIA: ART. 26 PAR. 4 KSH DATA PODJĘCIA UCHWAŁY: 30 CZERWCA 2008 R. PODEJMUJĄCY UCHWAŁĘ: WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ „DOLMART” S.C. LESZEK DOLIŃSKI WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA POD NR 5329 I ŁESIA DOLIŃSKA WPISANA DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA POD NR 322812008-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLIŃSKA2008-09-23 do dziś
2. ImionaŁESIA2008-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-09-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2008-09-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2008-09-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-09-23 do dziś
2
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-12-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-12-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-12-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRACH2015-09-29 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MAREK2015-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-09-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-09-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO2008-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLIŃSKI2017-09-19 do dziś
2. ImionaLESZEK MIROSŁAW2017-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRACH2015-09-29 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MAREK2015-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLIŃSKA2008-09-23 do dziś
2. ImionaŁESIA2008-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-09-23 do dziś
293 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2008-09-23 do dziś
386 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2008-09-23 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2011-11-29 do dziś
596 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2011-11-29 do dziś
652 23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY2011-11-29 do dziś
751 21 Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW2011-11-29 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-11-29 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-16 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów